Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoOgłoszenia Komunikaty

OKO 2017 (I ogłoszenie – dom samopomocy)

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1314/2016 z dnia 28.11.2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2017 ośrodka  wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się  z ogłoszeniem o konkursie. Termin składania ofert: 21.12.2016r. do godz. 15:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego). Ogłoszenie i formularz oferty do pobrania poniżej.

Ogłoszenie o konkursie
Wzór oferty

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 29 listopada 2016