Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiego


Kalendarz imprez
<< Sty 2018 >>
ponwtśrczwptsobnie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

OKO ogłoszone przez MSiT

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2018. Wyznaczone są cztery priorytety zadań na 2018 rok, które zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 r. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. Priorytety zadań:

1. Renowacja i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski
2. Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)
3. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki
4. Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych

Udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań będzie w formie wsparcia. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 583,1817 i 1948 i z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.

Termin składania ofert upływa 03 stycznia 2018 roku. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy departamentu przeprowadzającego konkurs.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Turystyki, ul. Senatorska 12, Warszawa, pod nr tel. (22) 2447308 i na stronie internetowej: www.msit.gov.pl. Więcej informacji w ogłoszeniu dotyczącym otwartego konkursu ofert ogłoszonym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 13 grudnia 2017


Rok Bogusławskiego
100. rocznica Powstania Wielkopolskiego