MenuMenu główne
Powiat Poznański6 zasad – zadania wdrożone w Powiecie Poznańskim Powiatowym w Poznaniu

1. Zasada przejrzystości obejmuje

 • Opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd – karty usług publicznych w BIP (link do Zarządzenie nr 117/2007)
 • Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego – strona internetowa (Zarządzenie nr 67/2005 ze zm)
 • Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
 • Utworzenie punktu informacyjnego
 • Dbałość o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język – karty usług publicznych w BIP (http://bip.powiat.poznan.pl/1351,sprawy-karty-uslug.html oraz Zarządzenie nr 117/2007)
 • Opracowanie gminnego/ powiatowego katalogu firm – (strona internetowa portal firm dla przedsiębiorców Uchwała Zarządu nr 311/07 z 14.05.2007, http://www.pfpp.com.pl/)

 

2. Zasada braku tolerancji dla korupcji

 • Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/ powiatowego – (Zarządzenie nr 44/2010oraz http://bip.powiat.poznan.pl/1289,ankieta.html )
 • Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego –(http://www.bip.powiat.poznan.pl/27,rada-powiatu.html)
 • Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym (Zarządzenie nr 61/2010)
 • Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu (Zarządzenie nr 44/2010)

3. Zasada partycypacji społecznej

 • Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – program roczny (program na rok 2011 Uchwała Rady Powiatu nr XLVII/391/III/2010,  konsultacje społeczne planu na rok 2010Uchwała Zarządu nr 3083/2010 z 27.10.2010,  procedury zlecania zadańUchwała Zarządu nr 134/2011)
 • Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności http://www.bip.powiat.poznan.pl/1597,organizacje-pozarzadowe.html)
 • Społeczne edukacja w zakresie etyki (http://www.bip.powiat.poznan.pl/1289,ankieta.html)
 • Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi (strona internetowa portal firm dla przedsiębiorców Uchwała Zarządu nr 311/07 z 14.05.2007 orazhttp://www.pfpp.com.pl/

4. Zasada przewidywalności

 • Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej, strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu – Strategia rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 – 2013 Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego nr XXXVII/348/II/2006 http://bip.powiat.poznan.pl/2105,strategia-rozwoju-powiatu-poznanskiego-na-lata-2006-2013.html)
 • Inne plany i strategie (http://bip.powiat.poznan.pl/1070,plany-i-strategie.html)
 • Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego – I półrocze 2011 (http://bip.powiat.poznan.pl/204,budzet.html)
 • Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy/ powiatu i umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych) – Plan pracy Rady Powiatu na rok 2011 (http://bip.powiat.poznan.pl/167,plan-pracy.html), Komisje, terminy spotkań, protokoły (http://bip.powiat.poznan.pl/144,komisje-terminy-spotkan-protokoly.html) , porządek obrad najbliższej sesji (http://bip.powiat.poznan.pl/1602,porzadek-obrad-najblizszej-sesji.html)

5. Zasada fachowości

 • Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie (Zarządzenie nr 81/2009)
 • Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej – Strategia rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 – 2013 Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego nr XXXVII/348/II/2006 ,  http://bip.powiat.poznan.pl/2105,strategia-rozwoju-powiatu-poznanskiego-na-lata-2006-2013.html)
 • Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników (Zarządzenie nr 86/2009)
 • Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie (Zarządzenie nr 61/2010)

6. Zasada rozliczalności

 • Urząd przygotowuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” – Broszura budżetowa  (Zarządzenie 98/2005)
 • Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur (Zarządzenia  nr 119/2006, 125/2009)

Mierzenie skuteczności projektów i programów realizowanych przez samorząd – w ramach projektów lub strategii czy planów np. Monitoring Stategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 (sierpień 2011), Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego w latach 2007- 2013

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 26 lutego 2014