MenuMenu główne
Powiat PoznańskiINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce WYDZIAŁY I STANOWISKA SAMODZIELNE – w każdej z wymienionych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) żądania usunięcia danych, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  – osoby te kwestionują prawidłowość danych,
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
  – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 25 maja 2018

Zaktualizowano:
3 grudnia 2020