MenuMenu główne
Powiat PoznańskiDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.powiat.poznan.pl

Starostwo Powiatowe w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej powiatu poznańskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.powiat.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 25.04.2014
Data przebudowy strony:   07.12.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.02.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych
– część plików (format pdf, doc, skan) nie jest dostępna cyfrowo (w razie trudności zapoznania się z nimi prosimy o kontakt z osobą wymienioną w sekcji: Informacje zwrotne i dane kontaktowe)

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

W zakresie dostępności cyfrowej są możliwe następujące funkcjonalności:
– strona jest dostosowana do programów czytających,
– materiały multimedialne częściowo zaopatrzone są w napisy,
– strona jest przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych,
– strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym jak i pionowym,
– głównym językiem strony jest język polski,
– kody HTML i CSS są wolne od błędów,
– strona spełnia wymóg „wielu dróg” – posiada mapę strony, jasno sprecyzowaną nawigację oraz aktywną wyszukiwarkę treści,
– zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
– strona spełnia wymogi kontrastu minimalnego (co najmniej 4,5:1),
– na stronie zastosowano także przyciski kontrastu wysokiego,
– na stronie zastosowano przyciski zmiany wielkości czcionki,
– powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony.

Deklarację sporządzono dnia 20.02.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklaracja i strona została ostatnio poddana przeglądowi, badaniu eksperckiemu i automatycznemu oraz aktualizacji dnia: 04.05.2022.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest Andrzej Och – dostępny pod numerem telefonu: 61 8410 736  oraz adresem mailowym: andrzej.och@powiat.poznan.pl w godzinach: w poniedziałki 9:00 – 17:00, od wtorku do piątku 7:30 – 15:30.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rady Powiatu w Poznaniu.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opublikowano: Maciej Pawlik
Data aktualizacji: 12.12.2023

Deklaracja dostępności architektonicznej

  1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Jackowskiego.
Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych oraz dwie windy.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Oznaczenia w alfabecie brajla dostępne są w windzie. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego znajdującym się przy wejściu głównym – Kancelaria Starostwa, w godzinach obsługi klienta, tj. poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek-piątek 8:00 – 15:00.

  1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Słowackiego.
Do wejścia nie prowadzą schody, natomiast podjazd dla wózków znajduje się wewnątrz budynku, bezpośrednio przy stopniach obniżających poziom parteru.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na kondygnacjach: parter, I piętro, II piętro, III piętro.
Przed budynkiem wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce parkingowe dla karetek pogotowia.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w pomieszczeniu znajdującym się na parterze: nr 030 – Kancelaria Starostwa, w godzinach obsługi klienta, tj. poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek-piątek 8:00 – 15:00.

  1. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Gdyńska 53, 62-004 Czerwonak

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Gdyńskiej.
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
Filia mieści się na parterze.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i wszystkie pomieszczenia.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

  1. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Kościuszki.
Wejście do obiektu bezpośrednio z chodnika.
Do wejścia nie prowadzą schody, natomiast podjazd dla wózków znajduje się wewnątrz budynku, bezpośrednio przy stopniach obniżających poziom parteru.
Filia znajduję się w przyziemiu do którego prowadzą schody.
Brak zjazdu dla wózków, platformy oraz windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

  1. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 20, 62-060 Stęszew

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Poznańskiej.
Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy.
Brak Toalet dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

  1. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Poznańskiej.
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
Filia mieści się na I piętrze.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są  wszystkie korytarze i pomieszczenia.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.,

  1. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu, ul. Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Poznańskiej oraz 2 od tyłu budynku .
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się z tyłu budynku.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Filia mieści się na parterze.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Opublikowano: Maciej Pawlik
Data aktualizacji: 03.08.2023

 

Redaktor: Powiat Poznań
Opublikowano: 27 lutego 2020

Zaktualizowano:
12 grudnia 2023