MenuMenu główne
Powiat PoznańskiKoronawirus

Zarządzenia

PRZYDATNE LINKI

www.gov.pl/web/koronawirus

www.gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci

——————————————————————

NOWY PLAKAT O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA


REGULACJE, OBOSTRZENIA, RYGORY OD 31 MARCA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, 31 marca wprowadzono kolejne regulacje, obostrzenia i rygory dotyczące życia codziennego. Można się z nimi zapoznać TUTAJ.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.

———————————————————————————

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COV.II)-19. zarządzam zawieszenie na terenie województwa wielkopolskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:
1) imprez artystycznych i rozrywkowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu u.stawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
– organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa wielkopolskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, klubach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do 25 marca 2020 r,

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach majowego przekazu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Uzasadnienie
Zgodnie z 57 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. li. z 2020 r. poz. 194). Wojewoda może miedzy innymi w celu zapobieżenia opisanemu zarządzeniem zagrożeniu, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez, określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części. Zgodnie z art. 37 ust. 1 przedmiotem zawieszenia może być organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych.

Z przepisów art, 34 ust. 1 cyt. ustawy wynika między innymi, że imprezami artystycznymi lub rozrywkowymi są imprezy organizowane przez podmioty, o których mowa w art. 3 tj. przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Celem zarządzenia jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się choroby C0V1D-19. tj. zapobiegnięcie powianiu źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej, o czym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0V1D-19. innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

Przedmiotowe zarządzenie jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiesza na terenie województwa małopolskiego na czas niezbędny możliwość organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym także możliwość odbycia imprez artystycznych i rozrywkowych już zaplanowanych do przeprowadzenia.

W celu informacyjnym podaje się. że zgodnie z art. 165 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia -wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Zgodnie z art. 4 ust. I i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z. zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni. a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życic może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Zważywszy na to. że zdrowie publiczne jest jedną z najwyższych wartości w Państwie, natychmiastowe wejście w życie zarządzenia jest uzasadnione.

Redaktor: Anna Skalska
Opublikowano: 20 marca 2020