MenuMenu główne
Powiat PoznańskiAnkieta – regulamin

REGULAMIN KONKURSU

,,Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”.

XII edycja

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs pod nazwą „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”, polega na poprawnym wypełnieniu ankiety konkursowej zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Organizatorem Konkursu jest Starosta Poznański oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Bobrzańskiej 6a w Poznaniu.

3. Fundatorem nagród jest Powiat Poznański, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

4. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony w Internecie na stronie www.powiat.poznan.pl, a także w siedzibach podmiotów będących organizatorami Konkursu.

5. Zasady organizacji Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 01 października 2023 roku i obowiązuje do 31 marca 2024 roku.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) zamieszkała na terenie gmin powiatu poznańskiego;

c) w terminie trwania Konkursu prawidłowo wypełni ankietę, wskazaną w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu;

d) złoży ankietę konkursową

– osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

– za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.powiat.poznan.pl oraz na stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

– za pośrednictwem Poczty na adres Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań z dopiskiem „Czujka czadu”.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest: czujka tlenku węgla.

2. Przyznanie 10 nagród odbywać się będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu co dwa tygodnie, przez Komisję Konkursową tj. 2 pracowników Starostwa Powiatowego Poznaniu z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wyznaczonych przez Dyrektora Wydziału oraz 1 przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

3. W każdym cyklu przyznania nagrody udział wezmą poprawnie wypełnione ankiety, które wpłynęły do organizatora w czasie od poprzedniego przyznania nagrody. Komisja Konkursowa każdorazowo przyzna nagrodę uczestnikowi, który prawidłowo wypełnił ankietę i w ocenie Komisji Konkursowej zaproponował najciekawsze hasło promocyjne Powiatu Poznańskiego.

4. O przyznaniu nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, drogą elektroniczną bądź listownie.

5. Nagroda zostanie wręczona w Starostwie (odbiór własny z dokumentem potwierdzającym tożsamości) lub zostanie przesłana pocztą na adres podany w ankiecie konkursowej.

6. Uczestnik konkursu nagrodę może otrzymać wyłącznie 1 raz w trakcie całej edycji konkursu.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, opcjonalnie adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, niezbędnych do przekazania nagród.

2. Nie podanie danych osobowych, uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r..

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

  1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Redaktor: Powiat Poznań
Opublikowano: 23 września 2021

Zaktualizowano:
29 września 2023