MenuMenu główne
Powiat PoznańskiStypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2023/2024

Adresaci stypendiów:

Program stypendialny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Kryteria:

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2) zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,

3) w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,

4) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: 4,21 (uczniowie) i 4,01 (studenci),

5) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć kwoty 650,00 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci 740,00 zł netto,

6) złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.

Jak długo otrzymuje się wsparcie finansowe:

Stypendium przyznaje się w roku, w którym został złożony wniosek na okres od 1 września  do 31 grudnia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i od 1 października do 31 grudnia dla studentów i słuchaczy oraz w roku następującym po złożeniu wniosku na okres od 1 stycznia do 30 czerwca dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i od 1 stycznia do 30 czerwca dla studentów i słuchaczy.

 

Procedura:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu przyjmuje wnioski wraz z pełną dokumentacją wymaganą w Regulaminie od wnioskodawców zameldowanych na stałe na terenie powiatu poznańskiego  w nieprzekraczalnym terminie do:

– 25 września przez uczniów,

– 20 października przez studentów/słuchaczy.

Kandydatów do stypendium zgłasza starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu według przynależności do miejsca stałego zameldowania. Stypendium jest przyznawane corocznie, ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów wyliczoną zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyjętego 22 lipca 2013 r.

Więcej informacji:

– Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego: Uchwała Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego,

– strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl

(zakładka Departamentu Edukacji i Nauki),

– Wydział Edukacji tel. 61 8410 754.

Dodatkowe informacje:

– Starostwa Powiatowe i miasta na prawach powiatu po wstępnej weryfikacji dostarczają do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego oryginały wniosków o stypendium, listę kandydatów do stypendium socjalnego, oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy a także zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustala listę stypendystów odpowiednio dla uczniów oraz studentów/słuchaczy w formie uchwały.

– Stypendyści zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji nauki w terminie do 20 lutego (uczniowie) oraz do 20 marca (studenci/słuchacze) roku następującego po przyznaniu stypendium do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Do pobrania:

Regulamin udzielania stypendium Marszałka WW

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną do celów stypendialnych

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 22 lipca 2015

Zaktualizowano:
8 sierpnia 2023