MenuMenu główne
Powiat PoznańskiKoronawirus

Komunikaty

PRZYDATNE LINKI

www.gov.pl/web/koronawirus

www.gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci

——————————————————————

ZARZĄDZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO (16 GRUDNIA 2021)

Na podstawie art. 15 zzzzzn1 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta
Poznański, a w szczególności:

1. wydawania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych,
2. zgłoszenia robót budowlanych
3. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy z projektem
4. przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowalnego lub jego części,
5. przeniesienia pozwoleń na budowę i rozbiórkę,
6. przeniesienia zgłoszeń robót budowlanych,
7. rejestracji dzienników budowy/rozbiórki,
8. zatwierdzenie projektu budowlanego,
9. uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia na sąsiedni teren w celu wykonania robót budowlanych,
10. wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
w okresie od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia 27 grudnia 2021 r.

Informuję, że czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie zawieszenia są skuteczne pod warunkiem poinformowania o nich stron.

Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw dotyczy także spraw, do których stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT WICESTAROSTY POZNAŃSKIEGO (9 KWIETNIA 2021)

Ze względu na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, przedłużam decyzję o wstrzymaniu do16 kwietnia br., bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Słowackiego w Poznaniu.

Przypominam, że wnioski o wydanie orzeczenia, karty parkingowe i legitymacje, odwołania od decyzji, uzupełnienia dokumentacji oraz pozostałe dokumenty dotyczące spraw prowadzonych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy przesyłać za pośrednictwem poczty.

W sprawach pilnych i ewentualnych pytań należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie pod numerami:

61 8410-704,
61 8410-705,
61 8410-706,

e-mail:  orzekanie@powiat.poznan.pl

Warto śledzić nasze strony internetowe, na których są zamieszczane aktualne informacje: www.powiat.poznan.pl, www.bip.powiat.poznan.pl

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

——————————————————————

Zarządzenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wstrzymania przez Starostę Poznańskiego biegu terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art . 35 ust . 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art . 15 zzzz zn1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U . z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wstrzymuje się na okres 30 dni, tj. od 7 kwietnia 2021r. do 6 maja 2021r., bieg terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta Poznański.

§ 2. Zawiadomienie stron o zawieszeniu, o którym mowa w § 1 następuje poprzez jego umieszczenie, o treści określonej w załączniku do zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiot u, na stronie internetowej www. powiat.poznan .pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r.

W związku z panującą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, konieczne jest wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta Poznański .

Zawiadomienie

Na podstawie art. 15 zzzz zn1 ust. 1, ust . 3 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta Poznański, a w szczególności:

1. . wydawania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych,

2. zgłoszenia robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

3. wydawania zaświadczeń (w tym o samodzielności lokali , o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia),

4. przeniesienia pozwoleń na budowę i rozbiórkę,

5. przeniesienia zgłoszeń robót budowlanych;

6. postępowania w sprawie, odstępst w od przepisów techniczno-budowlanych,

7. rejestracji dzienników budowy/rozbiórki

w okresie od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 6 maja 2021 r.

Informuję, że czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie zawieszenia są skuteczne pod warunkiem poinformowania o nich stron.

Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw dotyczy także spraw, do których stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT WICESTAROSTY POZNAŃSKIEGO (31 MARCA 2021)

Ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, podjąłem decyzję o wstrzymaniu od 1 do 9 kwietnia br., bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Słowackiego w Poznaniu.

Wnioski o wydanie orzeczenia, karty parkingowe i legitymacje, odwołania od decyzji, uzupełnienia dokumentacji oraz pozostałe dokumenty dotyczące spraw prowadzonych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy przesyłać za pośrednictwem poczty.

W sprawach pilnych i ewentualnych pytań należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie pod numerami:

61 8410-704,
61 8410-705,
61 8410-706,
e-mail:  orzekanie@powiat.poznan.pl

Warto śledzić nasze strony internetowe, na których są zamieszczane aktualne informacje: www.powiat.poznan.pl, www.bip.powiat.poznan.pl

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT WICESTAROSTY POZNAŃSKIEGO (19 MARCA 2021)

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu informuję, że od poniedziałku, 22 marca 2021roku do odwołania, składanie wszystkich dokumentów w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18 odbywa się w  Punkcie Informacyjnym na parterze budynku. Tym samym Kancelaria Ogólna zostaje zamknięta dla bezpośredniej obsługi klientów.

Nadal w pierwszej kolejności zachęcamy wszystkich naszych klientów do kontaktu telefonicznego, pocztą elektroniczną, przez internet czye-puap.

Przypominam, że w przypadku wydziałów: Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Komunikacji i Transportu, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności obowiązujące zasady funkcjonowania i kontaktowania się z pracownikami z zachowaniem reżimu sanitarnego zostały szczegółowo opisane i są dostępne na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl i www.podgik.poznan.pl

Podkreślam, że nadal obowiązuje zasada w pełni kontrolowanego przez pracowników ochrony wpuszczania pojedynczo osób do Starostwa. Jednocześnie informuję, że w urzędzie cały czas obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania dana osoba nie zostanie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii.

Zapraszam do śledzenia stron www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Zamieszczane są tam wszystkie numery telefonów do naszych wydziałów, bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych zasad bezpieczeństwa.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT WICESTAROSTY POZNAŃSKIEGO (14 GRUDNIA 2020)

Informuję, że od 15 grudnia br.wprowadzona zostaje możliwość internetowego umawiania wizyt w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Na stronie https://podgik.poznan.pl/rezerwacja-wizyt-przez-internet/ można umawiać się w sprawach dotyczących wydania wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P7).

Osoby, które umówiły się przez internet, obsługiwane są zgodnie z terminem oraz orientacyjną godziną podaną w e-mailu. Warunkiem wejścia do budynku jest podanie pracownikowi ochrony adresu e-mail, który został wskazany w procesie rejestracji wizyty. Pozostałych klientów obowiązuje kolejka. Czas oczekiwania na wejście do PODGiK-u uzależniony jest od liczby osób, które danego dnia pojawią się przed starostwem.

Przypominam, że szczegółowe zasady pracy PODGiK, a co za tym idzie obsługi naszych klientów,są publikowane na stronie www.podgik.poznan.pl Jednocześnie informujemy, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy musi bezwzględnie się stosować. Bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, dotyczy zarówno naszych klientów, jak i wszystkich pracowników. Na terenie całego urzędu ustawione zostały pojemniki do dezynfekcji rąk. W przypadku odmowy przestrzegania wszelkich reguł bezpieczeństwa dana osoba nie zostanie wpuszczona do starostwa oraz podległych filii.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT WICESTAROSTY POZNAŃSKIEGO (9 LISTOPADA 2020)

Ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, podjąłem decyzję o znacznym ograniczeniu bezpośredniej obsługi klientów od 9 listopada br., do odwołania w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem poczty i firm kurierskich. Natomiast w sprawach pilnych i ewentualnych pytań należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie pod numerami:

61 8410-704,
61 8410-705,
61 8410-706,

e-mail:  orzekanie@powiat.poznan.pl

Kontakt osobisty pozwalający stronom postępowania administracyjnego na zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w godzinach pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Słowackiego 8  w Poznaniu.

Zapraszam do śledzenia stron www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Zamieszczane są tam bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do urzędu.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT WICESTAROSTY POZNAŃSKIEGO (6 LISTOPADA 2020)

W związku z decyzją burmistrza Pobiedzisk o całkowitym zamknięciu w dniach od 9 do 16 listopada br. Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach informuję, że filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (znajdująca się w budynku urzędu) będzie również nieczynna. Tym samym nie ma możliwości umawiania wizyt przez internet.

Wszystkich mieszkańców w dniach od 9 do 16 listopada br., zapraszamy do pozostałych filii wydziału Komunikacji i Transportu w:

 1. Swarzędzu – ulica Poznańska 25, tel. 61 65-11-265, 65-11-268,
 2. Stęszewie – ul. Poznańska 20, tel. 61 81-30-077,
 3. Tarnowie Podgórnym – ul. Poznańska 96, tel. 61 89-59-241,
 4. Czerwonaku – Gdyńska 53, tel. 61 22-69-235, 2269-236

lub do siedziby głównej Wydziału KT przy ulicy Jackowskiego w Poznaniu.

Zapraszam do śledzenia stron www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Zamieszczane są tam bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych, skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do budynku starostwa.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT WICESTAROSTY POZNAŃSKIEGO (5 LISTOPADA 2020)

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu podjąłem decyzję o znacznym ograniczeniu bezpośredniej obsługi klientów od 6 listopada br. do odwołania w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul.  Jackowskiego 18.

Wnioski można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich, platformy e-PUAP.

W sprawach pilnych i ewentualnych pytań informacji udzielają pracownicy Wydziału:

 • uzyskanie karty wędkarskiej – tel. 61 8410 579,
 • gospodarka odpadami – tel. 61 8410 509 lub 61 8410 547,
 • ochrona powietrza – tel. 61 2269 211 lub 61 8410 545,
 • geologia – tel. 61 8410 692 lub 61 8418 817,
 • ochrona gruntów rolnych – tel. 61 8410 560 lub 61 2228 989,
 • uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu – tel. 61 8410 507 lub 61 8410 577,
 • w pozostałych sprawach prowadzonych przez Wydział – tel.  61 8410 552.

Kontakt osobisty pozwalający stronom postępowania administracyjnego na zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Składanie wniosków o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów jest możliwe wyłącznie elektronicznie w systemie REJA 24 na stronie: http://interesant.reja24.gov.pl Informacje dotyczące sposobu rejestracji można uzyskać pod numerem tel. 61 8410 750.

Zapraszam do śledzenia stron www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Zamieszczane są tam bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych, skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do budynku starostwa.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT WICESTAROSTY POZNAŃSKIEGO (5 LISTOPADA 2020)

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu podjąłem decyzję o zmianie sposobu obsługi klienta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18.

Od 5 listopada br. do odwołania ustala się:

1.Obsługa wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P7). Preferowany sposób składania wniosków poprzez:

 1. e-usługę i.Wniosek,
 2. skrzynkę e-puap lub e-mail na adres zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku: podpisem elektronicznym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub podpisem zaufanym),
 3. przesyłką pocztową lub kurierską,
 4. osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby oczekujących klientów).

2.Odbiór dokumentów (sprawy załatwiane są w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku z wyłączeniem okresu od dnia doręczenia wnioskodawcy Dokumentu Obliczenia Opłaty do dnia wpływu środków za uiszczenie opłaty na konto PODGiK). Preferowany sposób:

  1. drogą elektroniczną dla wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej,
  2. drogą pocztową (stosowną opcję należy zaznaczyć we wniosku); zmiana sposobu odbioru z osobistego na przesyłkę pocztową jest możliwa – na wyraźne życzenie Wnioskodawcy, zgłoszone e-mailem na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl. W przypadku wniosków na formularzach P i P1-P7 wystawiony zostanie dodatkowy Dokument Obliczenia Opłaty, (określający koszty wysyłki). Warunkiem przekazania do wysyłki udostępnianych materiałów jest potwierdzenie wpływu środków za ich udostępnienie i przesyłkę na konto PODGiK,
  3. osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby oczekujących klientów).

Do składania wniosków i odbioru wykonanych dokumentów obowiązuje jedna kolejka.

Pozostałe szczegółowe ustalenia, w tym w szczególności w zakresie obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są publikowane na stronie www.podgik.poznan.pl

Zapraszam do śledzenia stron www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Zamieszczane są tam bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych, skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do budynku starostwa.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT WICESTAROSTY POZNAŃSKIEGO (29 PAŹDZIERNIKA 2020)

Ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, podjąłem decyzję o znacznym ograniczeniu od poniedziałku tj. 2 listopada br., do odwołania, bezpośredniej obsługi klientów w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Jednocześnie informuję, że aby zapewnić właściwą i terminową realizację spraw prowadzonych przez Wydział, uruchomione zostają następujące formy kontaktu:

– telefoniczny w sprawach toczących się  (podanie numeru sprawy, bieżące informacje na temat podjętych czynności ) z sekretariatem Wydziału  pod numerami telefonów:

61 8410 504,
– 61 8410 549,
– 61 8410 550,
– 61 22 28 851,
– 61 8410 517,

– telefoniczny w sprawach  załatwionych i zakończonych  lub  dotyczących dziennika budowy pod numerami telefonów:

– 61 8410 702,
– 61 8410 728,
– 61 8410 513,

– telefoniczny z inspektorami prowadzącymi postępowania administracyjne w godzinach 11.00 – 14.00 pod dotychczasowymi numerami telefonów,

– osobisty, pozwalający  stronom na udział w postępowaniu administracyjnym poprzez zapoznanie się z aktami sprawy po uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie, konkretnego terminu wizyty w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Zachęcam mieszkańców do kontaktu telefonicznego, mailowego pod adresem  starostwo@powiat.poznan.pl, poprzez epuap oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Zapraszam ponadto do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl Zamieszczane są tam bieżące komunikaty dotyczące podejmowanych działań, a także wprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zasad bezpieczeństwa, do których wszyscy muszą się bezwzględnie stosować. Odmowa zastosowania się do wskazanych wytycznych, skutkować będzie niewpuszczeniem klienta do budynku starostwa.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT WICESTAROSTY POZNAŃSKIEGO (28 PAŹDZIERNIKA 2020)

Ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, podjąłem decyzję o wstrzymaniu od 28 października do 6 listopada br., bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

Wnioski o wydanie orzeczenia, karty parkingowe i legitymacje, odwołania od decyzji, uzupełnienia dokumentacji oraz pozostałe dokumenty dotyczące spraw prowadzonych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy przesyłać za pośrednictwem poczty.

W sprawach pilnych i ewentualnych pytań należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie pod numerami:

61 8410-704,
61 8410-705,
61 8410-706,
e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl

Warto śledzić nasze strony internetowe, na których są zamieszczane aktualne informacje: www.powiat.poznan.pl, www.bip.powiat.poznan.pl

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT – SZPITAL W PUSZCZYKOWIE (6 PAŹDZIERNIKA 2020)

Informujemy, że w Szpitalu w Puszczykowie odnotowaliśmy w ostatnim czasie wzrost przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Od początku miesiąca zakażenia rozpoznano u dwojga pacjentów (jedna osoba z Oddziału Internistycznego i jedna z Oddziału Kardiologicznego). Pacjenci przebywają obecnie w Szpitalu Zakaźnym przy ul. Kurlandzkiej.

Aktualnie zakażenia rozpoznano u 4 pracowników Szpitala. Dwóch lekarzy z Oddziału Urologicznego, 1 pielęgniarki z Oddziału Kardiologicznego i 1 pielęgniarza z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wszystkie te osoby przebywają w izolacji domowej.

Ponadto z uwagi na kontakt z chorymi i pracownikami, po dokonaniu wywiadu przez SANEPID, 4 pielęgniarki zostały skierowane na kwarantannę (z oddziału Kardiologicznego) i 19 osób pozostaje w nadzorze epidemiologicznym (z Oddziału Internistycznego i Kardiologicznego). Przyjęcia pacjentów zostały wstrzymane (do odwołania) w Oddziale Urologicznym.

W każdym przypadku stwierdzenia zakażenia na oddziałach szpitalnych niezwłocznie wdrażane były obowiązujące procedury epidemiologiczne, w porozumieniu z właściwą stacją SANEPID prowadzono dalsze postępowanie odnośnie działalności oddziałów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie internetowej naszego Szpitala.

——————————————————————

KOMUNIKAT – OWIŃSKA (6 PAŹDZIERNIKA 2020)

Dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, że jeden z pracowników placówki ma pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 i obecnie przebywa na kwarantannie.

Po konsultacji ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu natychmiast podjęto działania mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników Ośrodka. Zgodnie z decyzją Sanepidu czworo uczniów przebywa w tak zwanej izolacji. Ośrodek nadal pracuje przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

——————————————————————

KOMUNIKAT – STAROSTA (6 PAŹDZIERNIKA 2020)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w miniony poniedziałek testu u starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego potwierdzony został pozytywny wynik na obecność wirusa COVID-19. Starosta poznański nie wymaga obecnie leczenia szpitalnego, pozostaje pod opieką specjalistów.

Po uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, od wtorku 6 października, 14 wytypowanych osób ze Starostwa Powiatowego, przebywa na kwarantannie lub podjęło pracę zdalną. Żadna z tych osób nie miała bezpośredniego kontaktu z klientami urzędu. Wszystkie czują się dobrze i nie zgłaszają żadnych objawów mogących wskazywać na ewentualne zakażenie koronawirusem. Jesteśmy w stałym kontakcie z poznańskim Sanepidem, co do którego zaleceń i decyzji , będziemy się stosować.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu pracuje bez zmian, obsługując interesantów. Jednocześnie informujemy, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy musi bezwzględnie się stosować. Przypominamy, że od kilku tygodni wprowadzony jest bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa. Dotyczy on zarówno naszych klientów jak i wszystkich pracowników. Na terenie całego urzędu ustawione zostały pojemniki do dezynfekcji rąk. W przypadku odmowy przestrzegania wszelkich reguł bezpieczeństwa dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa oraz podległych filii.

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz internetowego umawiania się na wizyty (Wydział Komunikacji i Transportu) a także bieżącego śledzenia stron internetowych, na których są zamieszczane aktualne informacje.
Przypominam, że punkt informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu czynny jest pod nr telefonu: 61 8410 500.

——————————————————————

KOMUNIKAT – STAROSTWO (28 WRZEŚNIA 2020)

Informujemy, że w miniony piątek w Starostwie Powiatowym w Poznaniu grupa osób miała przeprowadzone testy na obecność koronawirusa. W przypadku jednej z nich wynik był pozytywny.

Obecnie mamy dwóch pracowników, u których potwierdzono zakażenie wirusem Covid-19. Osoby natychmiast po tym, jak źle się poczuły, otrzymały zwolnienie lekarskie. Na co dzień nie pracują w wydziałach związanych z bezpośrednią obsługą mieszkańców.

Na bieżąco jesteśmy w kontakcie w Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  w Poznaniu i stosujemy się do wszelkich wytycznych z poznańskiego Sanepidu.

Przypominamy, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W całym budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu wprowadzony jest bezwzględny nakaz noszenia maseczek. Dotyczy on zarówno pracowników jak i naszych klientów.

W przypadku odmowy przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dana osoba nie jest wpuszczana do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii i jednostek organizacyjnych.

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (11 SIERPNIA 2020)

Mając na uwadze sytuację w kraju, w trosce o bezpieczeństwo oraz ze względu na brak możliwości zachowania rygorów sanitarnych, podjąłem decyzję o kolejnych zmianach zasad obsługi klienta w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18.

Od 11 sierpnia br., do odwołania ustala się:

– składanie wniosków o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów jest możliwe tylko elektronicznie w systemie REJA 24 na stronie internetowej: www.interesant.reja24.gov.pl
– nie ma możliwości złożenia wniosku o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających do 24 metrów w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Informacje dotyczące sposobu rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8410 750.

Informuję, że w innych sprawach bezpośrednia obsługa klientów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18 możliwa jest po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w godzinach pracy Urzędu:

1) w sprawach związanych z uzyskaniem karty wędkarskiej – tel. 61 8410 579,
2) w sprawach dotyczących gospodarki odpadami – tel. 61 8410 509 lub 61 8410 547,
3) w sprawach dotyczących ochrony powietrza – tel. 61 2269 211 lub 61 8410 545,
4) w sprawach dotyczących geologii ¬- tel. 61 8410 692 lub 61 8418 817,
5) w sprawach dotyczących ochrony gruntów rolnych – tel. 61 8410 560 lub 61 2228 989,
6) w innych sprawach prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – tel. 61 8410 552,
7) w sprawach związanych z uzyskaniem zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu – tel. 61 8410 507 lub 61 8410 577 – w tym przypadku klienci będą przyjmowani w godzinach 13.00-15.00.

Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie zostanie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii i jednostek organizacyjnych. Przypominamy również, że preferowanymi sposobami składania wniosków i odbioru dokumentów są przesyłki pocztowe/ kurierskie oraz e- usługi.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (10 LIPCA 2020)

Mając na uwadze sytuację w kraju i jednocześnie wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom podjąłem decyzję o kolejnych zmianach zasad obsługi klienta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18.

Od 13 lipca br. do odwołania ustala się:

1. Składanie wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8), preferowany sposób poprzez:

a) e-usługę i.Wniosek, b) skrzynkę e-puap lub e-mail na adres zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),

c) przesyłką pocztową lub kurierską,

d) osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby klientów).

2. Odbiór dokumentów (w terminie 7 dni roboczych od dnia uiszczenia opłaty):

a) preferowany sposób drogą elektroniczną dla wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej,

b) osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby klientów),

c) w przypadku braku możliwości odbioru osobistego, pozostaje droga pocztowa – na wyraźne życzenie Wnioskodawcy zgłoszone e-mailem na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-642.

3. Do składania wniosków i przygotowanych wykonanych dokumentów obowiązuje jedna kolejka.

4. Termin realizacji może ulec zmianie w zależności od wielkości zamówienia lub w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Dotychczasowe ustalenia utrzymuje się w mocy – szczegóły na www.podgik.poznan.pl

Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie zostanie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii i jednostek organizacyjnych. Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (26 CZERWCA 2020)

Mając na uwadze sytuację w kraju i jednocześnie wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom podjąłem decyzję o kolejnych zmianach zasad obsługi klienta w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Od poniedziałku tj. 29 czerwca br. umożliwiamy przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa:

– osobiste składanie wniosków – sekretariat wydziału – pokój nr 010,
kontakt tel.: 61 84 10 504, 61 84 10 550, 61 84 10 549, 61 84 10 851.

– osobisty odbiór dokumentacji i dzienników budowy – pokój nr 009.
kontakt tel.: 61 84 10 513, 61 84 10 702, 61 84 10 728,

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz ze względu na brak możliwości zachowania rygorów sanitarnych, nadal wstrzymany jest osobisty kontakt z pracownikiem merytorycznym prowadzącym daną sprawę. Tym samym zachęcamy wszystkich do kontaktu mailowego i telefonicznego w obowiązujących, jak dotychczas, w godzinach od 11.00 do 13.00.

Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie zostanie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii i jednostek organizacyjnych. Przypominamy również, że preferowanymi sposobami składania wniosków i odbioru dokumentów są przesyłki pocztowe/ kurierskie oraz e- usługi.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (3 CZERWCA 2020)

Informuję, że wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom, podjąłem decyzję o kolejnych zmianach w obsłudze klientów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Od czwartku, tj. 4 czerwca br., przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa:

1. uruchomiona zostaje kasa wyłącznie dla płatności bezgotówkowych – płatność poprzez terminal płatniczy,

2. składanie wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8) odbywa się przez:

a) e-usługę i.Wniosek,
b) skrzynkę e-puap lub e-mail na adres zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),
c) przesyłką pocztową lub kurierską,

3. Umożliwiamy składanie dokumentów również w pokoju 225 na II piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 61 8410 642), telefon będzie czynny: w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 11.00, w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 10.00.

4. Dodatkowo możliwe składanie wniosków również w kasie na I piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (kasjerka tylko przyjmie wniosek, nie udzieli wyjaśnień i informacji oraz nie ustali wysokości opłaty).

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi naszych klientów znajdują się na www.podgik.poznan.pl Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi się bezwzględnie stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie zostanie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (21 MAJA 2020)

Informuję, iż od 16 maja 2020 r weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa 3. Na mocy jej zapisów 24 maja br. tj. w najbliższą niedzielę, „odmrożeniu” ulegają wszystkie terminy administracyjne. Powyższe oznacza, że:

– postępowania, dla których terminy się nie rozpoczęły, zaczynają swój bieg,
– terminy postępowań, które w związku z sytuacją epidemiczną uległy zawieszeniu, zostają wznowione i biegną dalej.

W związku z tym, proszę naszych mieszkańców, aby zwracali szczególną uwagę na daty wynikające z już wszczętych postępowań, a co za tym idzie dopełniali wszelkich formalności określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przypominam ponadto, że w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, w czasie trwania epidemii, funkcjonuje specjalny system udzielania informacji, dedykowany dla poszczególnych typów spraw:

– Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu – tel. 61 8410 500,
– Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej – tel. 61 8 410 504
oraz 618410 517,
– Wydział Komunikacji i Transportu – tel. 61 8410 748, 61 8410 600, 61 8410 538
– Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – tel. 61 8410 552,
– Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – tel.61 2228 859

Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii i jednostek organizacyjnych.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (14 MAJA 2020)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i mając na uwadze podjęcie niezbędnych działań tak, aby terminowo uzyskać dokumenty niezbędne do organizacji kształcenia i wsparcia dzieci w kolejnym roku szkolnym, podjąłem decyzję o wznowieniu od 18 maja br., działalności stacjonarnej poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat poznański.

W poradniach prowadzona będzie wyłącznie diagnoza w celu wydawania opinii oraz orzeczeń. Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być i nadal będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Dlatego w pierwszej kolejności zachęcam do kontaktu telefonicznego z poradniami w celu omówienia zasadności odbycia wizyty w placówce. Szczegółowy wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych znajduje się na:  https://www.bip.powiat.poznan.pl/169,poradnie-psychologiczno-pedagogiczne

Jednocześnie informuję, że do wprowadzonych w poradniach zasad bezpieczeństwa, każdy musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie będzie wpuszczona do placówki.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (12 MAJA 2020)

Mając na uwadze sytuację w kraju i jednocześnie wychodząc naprzeciw mieszkańcom podjąłem decyzję o kolejnych zmianach zasad obsługi klienta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Od czwartku, tj. 14maja br. umożliwiamy klientom przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa:

1. składanie wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8) poprzez:

– e-usługę i.Wniosek,
– skrzynkę e-puap lub e-mail na adres zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),
– przesyłkę pocztową lub kurierską,
– złożenie osobiście w pokoju 225 na II piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 61 8410 642), telefon będzie czynny od pn. do pt.w godzinach od 8.00 do 10.00.

2. odbiór wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8):

– preferowany sposób drogą elektroniczną dla wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej,
– osobiście w pokoju 225 na II piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 61 8410 642), telefon będzie czynny od pn. do pt.w godzinach od 8.00 do 10.00.
– w przypadku braku możliwości odbioru osobistego, możliwy odbiór drogą pocztową – na wyraźne życzenie wnioskodawcy zgłoszone e-mailem na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61 8410 642.

3. nadal nie będzie można dokonać w kasie płatności za udostępniane dokumenty przy stanowiskach bezpośredniej obsługi,

4. dla wykonawców prac geodezyjnych możliwość omówienia uwag umieszczonych w protokołach weryfikacji na dedykowanym stanowisku – I piętro po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 61 8410 625), telefon będzie czynny od pn. do pt.w godzinach od 8.00 do 10.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.podgik.poznan.pl

Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (27 KWIETNIA 2020)

Mając na uwadze sytuację w kraju i jednocześnie wychodząc naprzeciw mieszkańcom oraz w odpowiedzi na ich liczne prośby, podjąłem decyzję o zmianie zasad obsługi klienta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.
Od wtorku, tj. 28 kwietnia br. ponownie umożliwiamy klientom przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa:

1. składanie wniosków o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o dodatkowe narady koordynacyjne oraz odbiór odpisów protokołów z narad koordynacyjnych odbywa się w kasie na I piętrze, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 61 8410 627), telefon będzie czynny codziennie pomiędzy 8.00 a 10.00,

2. składanie zgłoszeń prac geodezyjnych, zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, w tym również po usunięciu usterek oraz odbiór materiałów przygotowanych do zgłoszeń prac geodezyjnych i uwierzytelnionych dokumentów odbywa się w kasie na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 61 8410 625), telefon będzie czynny codziennie pomiędzy 8:00-10:00,

3. wydanie materiałów przygotowanych do zgłoszeń prac geodezyjnych i uwierzytelnionych dokumentów następuje wyłącznie po potwierdzeniu dokonania stosownych opłat; za datę dokonania opłaty uznaje się wpływ środków na konto PODGiK,

4. ze względu na ograniczoną liczbę odpowiednio zabezpieczonych stanowisk, nie zostaje uruchomiona kasa (nie będzie można dokonać żadnych płatności przy stanowiskach bezpośredniej obsługi),

Szczegółowe informacje znajdują się na www.podgik.poznan.pl

Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii. Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (20 KWIETNIA 2020)

Wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom oraz w odpowiedzi na ich liczne prośby, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, podjąłem decyzję o zmianie zasad obsługi klienta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Od wtorku, tj. 21 kwietnia br. ponownie umożliwiamy naszym klientom internetową rejestrację wizyt w zakresie spraw związanych wyłącznie:

– z rejestracją pojazdów,

– uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Rezerwacja internetowa dotyczy wyłącznie wizyt w wydziale przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Można jej dokonać na www.bip.powiat.poznan.pl/1794,rezerwacja-wizyt-przez-internet

Od wtorku otwarte zostają też wszystkie filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii.

Przypominam, że punkt informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu czynny jest pod nr telefonu: 61 8410 500.

W przypadku wydziałów odwiedzanych przez naszych klientów najczęściej, informacje można uzyskać pod dedykowanymi numerami telefonów:

– Kontakt z pracownikami Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej możliwy będzie pod nr telefonów: 61 8410 504, 61 8410 517. Bez zmian, w godzinach od 11 do 13, pozostaje kontakt do inspektorów prowadzących postępowania administracyjne.

– Kontakt z pracownikami Wydziału Komunikacji i Transportu możliwy będzie pod nr telefonów: 61 8410 748, 61 8410 600, 61 8410 538.

– Kontakt z pracownikami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej możliwy będzie pod nr telefonów:

1. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: 61 8410 621,

2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 61 8410 783,

3. obsługa wniosków o wydanie wypisów i wyrysów oraz udostępnianie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 61 8410 630.

– Kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr telefonu: 61 8410 552.

– Kontakt z pracownikami Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod nr telefonu: 61 2228 859. Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (9 KWIETNIA 2020)

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, postanowiłem podtrzymać decyzję o zawieszeniu do odwołania bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zachęcam do kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez epuap oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Jednocześnie przypominam, że:

– punkt informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu czynny pod nr telefonu: 61 8410 500.

W przypadku wydziałów odwiedzanych przez naszych klientów najczęściej, informacje można uzyskać pod dedykowanymi numerami telefonów:

– Kontakt z pracownikami Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej możliwy będzie pod nr telefonów: 61 8410 504, 61 8410 517. Bez zmian, w godzinach od 11 do 13, pozostaje kontakt do inspektorów prowadzących postępowania administracyjne.

– Kontakt z pracownikami Wydziału Komunikacji i Transportu możliwy będzie pod nr telefonów: 61 8410 748, 61 8410 600, 61 8410 538.

– Kontakt z pracownikami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej możliwy będzie pod nr telefonów:
1. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: 61 8410 621,
2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 61 8410 783,
3. obsługa wniosków o wydanie wypisów i wyrysów oraz udostępnianie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 61 8410 630.

Wznowione zostają narady koordynacyjne drogą elektroniczną.

– Kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr telefonu: 61 8410 552.

– Kontakt z pracownikami Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod nr telefonu: 61 2228 859.

– Ponadto w terminie od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane. Szczegóły na www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz bieżącego śledzenia stron internetowych, na którychsą zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (30 marca 2020)

Ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, podjąłem decyzję o wstrzymaniu, od wtorku, 31 marca, do 10 kwietnia br., bezpośredniej obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zachęcam w tym czasie do kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez epuap oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

– Punkt informacyjny Starostwa Powiatowego w Poznaniu czynny pod nr telefonu: 61 8410 500.

W przypadku wydziałów odwiedzanych przez naszych klientów najczęściej, informacje można uzyskać pod dedykowanymi numerami telefonów:

– Kontakt z pracownikami Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej możliwy będzie pod nr telefonów: 61 8410 504, 61 8410 517. Bez zmian, w godzinach od 11 do 13, pozostaje kontakt do inspektorów prowadzących postępowania administracyjne.

– Kontakt z pracownikami Wydziału Komunikacji i Transportu możliwy będzie pod nr telefonów: 61 8410 748, 61 8410 600, 61 8410 538.

– Kontakt z pracownikami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej możliwy będzie pod nr telefonów:

1. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych: 61 8410 621,

2. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 61 8410 783,

3. obsługa wniosków o wydanie wypisów i wyrysów oraz udostępnianie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 61 8410 630.

Wznowione zostają narady koordynacyjne drogą elektroniczną.

– Kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr telefonu: 61 8410 552.

– Kontakt z pracownikami Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod nr telefonu: 61 2228 859

– Ponadto w terminie od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane. Szczegóły na www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz bieżącego śledzenia stron internetowych, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (23 marca 2020)

Ze względu na pogarszającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce podjąłem, wraz Zarządem Powiatu w Poznaniu, że do odwołania zamknięte zostaną:

– prowadzone przez powiat poznański poradnie psychologiczno-pedagogiczne wraz z filiami oraz Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach.

Nadal odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach mogą odbywać się w szczególnych przypadkach i każdorazowo po konsultacji z dyrektorem placówki.

Ponownie zwracam się z apelem, aby wszyscy klienci Starostwa Powiatowego w Poznaniu ograniczyli również wizyty w Urzędzie i jednostkach podległych. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Przypominam, że od 10 marca br. Szpital Powiatowy w Puszczykowie jest zamknięty dla odwiedzających do odwołania.

Zachęcam, aby na bieżąco śledzić nasze strony internetowe, na których będą zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (13 marca 2020)

Informuję, że podjąłem decyzję, iż od 16 marca br. do odwołania maksymalnie ograniczamy wejście do budynku Starostwa Powiatowego przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8 w Poznaniu oraz do jednostek podległych.

Tylko w wyjątkowych przypadkach mieszkańcy zostaną pojedynczo wpuszczani do budynku Urzędu, a pracownik ochrony i urzędnik będą kierować klienta w najpilniejszych sprawach do danego wydziału.

Ponadto podjąłem decyzję, że w przypadku rejestracji pojazdów deklarujemy przywrócenie terminu administracyjnego przy przekroczeniu 30-dniowego terminu. To oznacza, że nie będą nakładane kary finansowe. Z kolei od 16 marca br. wszystkie filie Wydziału Komunikacji i Transportu zostają zamknięte do odwołania.

W przypadku Wydziału Architektoniczno-Budowlanego zalecam kontakt telefoniczny i mailowy z naszymi pracownikami, a osobisty jedynie po umówieniu się telefonicznym i to w najpilniejszych sprawach.

Z kolei od 16 do 31 marca 2020 br. zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane.W tym okresie można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Szczegóły na stronie https://www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna

Podkreślam, że przychodzenie do Urzędu wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, nas wszystkich, zachęcamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszych stronach: www.bip.powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (13 marca 2020)

Starosta Poznański informuje, iż w przypadku niemożności przez mieszkańców dochowania 30-dniowego terminu rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego UE lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP należy w ciągu 7 dni od ustania przyczyny tj.
– odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
– opuszczenia szpitala bądź zwolnienie z kwarantanny,
złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tych czynności razem z wnioskiem o rejestrację lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Wzór wniosku o przywrócenie terminu będzie dostępny na www.bip.powiat.poznan.pl

UWAGA
Złożenie wniosku o przywrócenie terminu z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego będzie skutkowało przywróceniem terminu i będzie równoznaczne z dokonaniem czynności w ustawowym terminie, a więc nie podlega karze pieniężnej.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (13 marca 2020)

Informuję, że wprowadzam nowe rekomendacje i zalecenia dotyczące obsługi naszych klientów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Od 13 marca do 31 marca 2020 obowiązują poniższe zasady:

W kasie PODGiK na I pietrze odbywa się:

1. Składanie wszystkich wniosków (o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o dodatkowe narady koordynacyjne), zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, w tym również po usunięciu usterek.
2. Odbiór dokumentacji, w tym: wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej, odpisów protokołów z narad koordynacyjnych oraz uwierzytelnionych dokumentów dla klientów wykonawców prac geodezyjnych.

W pokoju nr 117a na I piętrze Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem prowadzącym postępowanie, można dokonać:

1. Wglądu do dokumentacji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w rozumieniu z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pozostałe kontakty z pracownikami PODGiK będą się odbywały wyłącznie drogą elektroniczną (e-puap, e-mail) lub telefoniczną. Szczegółowy spis numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się na stronie: www.bip.podgik.poznan.pl

Ponadto informuję, że odwoływane są narady koordynacyjne, a także zawiesza się przeglądanie aktów notarialnych i innych dokumentów przez rzeczoznawców majątkowych w siedzibie PODGiK.

Przypominam, że formularze wniosków są dostępne na stronie: www.podgik.poznan.pl

Wnioski przekazywane drogą elektroniczną muszą być podpisane profilem zaufanym (e-puap daje obecnie możliwość podpisywania załączników) lub podpisem kwalifikowanym.

Zachęcam do korzystania z e-usług: i.KERG, i.Wniosek, i.Rzeczoznawca, i.Komornik

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (12 marca 2020)

Informuję, że od 13. marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski wstrzymuje realizację zadania pn. kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu poznańskiego.

W związku z powyższym Starosta Poznański informuje o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej w powiecie poznańskim, która prowadzona była na terenie Szpitala Powiatowego w Puszczykowie.

O terminie wznowienia działalności komisji kwalifikacyjnej poinformuję w osobnym komunikacie.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (12 marca 2020)

Informuję, że wprowadzam kolejne zalecenia i rekomendacje dotyczące obsługi naszych klientów przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu i jednostki mu podległe.

Od 12 marca br. do 31 marca br, składanie wszystkich dokumentów odbywa się w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na parterze Urzędu przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Kancelaria Ogólna zostaje zamknięta dla klientów.

Ponadto od 16 marca do 31 marca 2020 r.:
– Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu odwołuje posiedzenia składów orzekających. O nowych terminach posiedzeń będziemy informować telefonicznie lub listownie.

– Zamknięte zostaną filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wyjątkiem placówek w Stęszewie i Swarzędzu.

– Kontakt z inspektorami prowadzącymi postępowania administracyjne w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu będzie się odbywał wyłącznie telefonicznie (w godzinach od 11.00 do 13.00) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zwracam się z apelem, aby ograniczyć też bezpośrednie wizyty w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wszelkie sprawy dotyczące tut. Zarządu należy załatwiać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie www.bip.powiat.poznan.pl. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Zachęcam także, aby na bieżąco śledzić nasze strony internetowe www.bip.powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl, na których będą zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (12 marca 2020)

Szanowni Państwo,
z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, zwracam się z apelem, aby ograniczyć bezpośrednie wizyty w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zachęcamy wszystkich klientów, aby wszelkie sprawy dotyczące tut. Zarządu załatwiali za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.
Wszelkie dane kontaktowe są dostępne pod adresem: bip.zdp.poznan.pl lub www.zdp.poznan.pl

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (11 marca 2020)

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) br. szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat poznański zostają zamknięte.

Wraz z Zarządem Powiatu w Poznaniu podjąłem decyzję, że w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez powiat (w Mosinie oraz Owińskach), tylko dzieci i młodzież, która pozostaje w internatach będą miały zapewnioną opiekę nauczycieli. Zajęcia dydaktyczne w tych placówkach zostają również zawieszone.

Przypominam, że zgodnie z moim zarządzeniem z 10 marca br., zamknięte zostają:

– prowadzone przez powiat poznański poradnie psychologiczno-pedagogiczne wraz z filiami oraz Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach,

Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach mogą odbywać się w szczególnych przypadkach i każdorazowo po konsultacji z dyrektorem placówki.

Ponawiam apel, aby wszyscy klienci Starostwa Powiatowego w Poznaniu ograniczyli również wizyty w Urzędzie i jednostkach podległych. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie www.bip.powiat.poznan.pl. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

Przypominam, że od 10 marca br. Szpital Powiatowy w Puszczykowie jest zamknięty dla odwiedzających do odwołania.

Zachęcam, aby na bieżąco śledzić nasze strony internetowe bip.powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl, na których będą zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO (10 marca 2020)

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce podjąłem, wraz Zarządem Powiatu w Poznaniu oraz po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, decyzję, że od jutra, tj. 11 marca br., przez 14 dni zamknięte zostaną:

– prowadzone przez powiat poznański poradnie psychologiczno-pedagogiczne wraz z filiami oraz Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach.

Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach mogą odbywać się w szczególnych przypadkach i każdorazowo po konsultacji z dyrektorem placówki.

Zwracam się z apelem, aby wszyscy klienci Starostwa Powiatowego w Poznaniu ograniczyli również wizyty w Urzędzie i jednostkach podległych. Numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie www.bip.powiat.poznan. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

W przypadku szkół ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków prowadzonych przez powiat poznański – decyzje o ewentualnym zawieszaniu zajęć będą podejmowane w porozumieniu z Inspekcją Sanitarną,

Przypominam, że od 10 marca br. Szpital Powiatowy w Puszczykowie jest zamknięty dla odwiedzających do odwołania.

Zachęcam, aby na bieżąco śledzić naszą stronę internetową, na której będą zamieszczane aktualne informacje.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

——————————————————————

KOMUNIKAT ZE SZPITALA (9 marca 2020)

Oto treść komunikatu przesłanego przez pełnomocnik d/s PR Szpitala w Puszczykowie:

“W Szpitalu w Puszczykowie przebywała pacjentka, której przejęcia dokonał Szpitalny Odział Ratunkowy. Z uwagi na podejrzenie zakażenia koronawirusem, po uzgodnieniu z lekarzem Oddziału Zakaźnego została przekazana do Szpitala Miejskiego im Strusia w Poznaniu. Szpital w Puszczykowie zastosował sanitarne procedury ochronne. Dementujemy jednocześnie stanowczo informacje mediów jakoby w szpitalu przebywało dwóch pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Informujemy również, że ze względu na ogólnopolską sytuację epidemiologiczną do odwołania został wprowadzony zakaz odwiedzin chorych w szpitalu”.

——————————————————————

KOMUNIKAT WOJEWODY  (9 marca 2020)

W związku z działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i możliwością rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej ludzi, wywołanej tym wirusem należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez masowych oraz innego rodzaju imprez, mających miejsce na terenie województwa wielkopolskiego.

Jak wynika z komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.03.2020 r. rekomendowanym przez niego rozwiązaniem jest odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Z uwagi na doniesienia o kolejnych przypadkach zarażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie kraju,
przedmiotowe zalecenie jest w pełni uzasadnione,

Nadmienić należy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171) – za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania w pierwszej kolejności odpowiada organizator – na którym, spoczywa również odpowiedzialność za zabezpieczenie pod względem medycznym. Jak dowodzą dotychczasowe’ doświadczenia z krajów, gdzie obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem – nie można w takich warunkach zagwarantować pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego podczas imprez z udziałem dużej liczby uczestników.

Podkreślić należy rolę wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, jako organów wydających decyzje administracyjne – zezwolenia na przeprowadzenie imprez na podstawie przepisów ww. ustawy, które w toku postępowania powinny brać pod uwagę ryzyko wynikające z zagrożenia epidemicznego. W tym miejscu nie można pominąć kompetencji ustawowych tych organów w postaci możliwości wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej, jeżeli po wydaniu zezwolenia stwierdzą, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna doprowadziła do naruszenia warunków bezpieczeństwa, dających uprzednio podstawę, do wydania zezwolenia.

Koniecznym jest rozważenie przez organizatorów imprez, w tym także nie posiadających statusu imprezy masowej w rozumieniu ww. ustawy – zasadności ich organizowania w okolicznościach stwarząjących ryzyko zarażenia chorobą zakaźną, zagrażająca zdrowiu i życiu uczestników.

W związku z powyższym apeluję do Państwa o zrozumienie powagi sytuacji i poddanie analizie planowanych imprez pod względem ryzyka rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Wielkopolski.

Redaktor: Anna Skalska
Opublikowano: 20 marca 2020