MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRegion Hanower

Region Hanower jest położony na Nizinie Niemieckiej w malowniczej scenerii pomiędzy Weserbergland, Harzvorland i wrzosowiskami Luenenburga. Ze względu na liczbę ludności jest największym regionem Dolnej Saksonii. Obejmuje 17 miast i 4 gminy. Jest stosunkowo młodym regionem. Powstał w 2001 roku na skutek stworzenia nowego porządku prawnego, w wyniku połączenia miasta Hanower i powiatu hanowerskiego. Region nie tylko przyciąga turystów ze względu na swoje liczne walory krajobrazowe i wypoczynkowe, ale jest też partnerem szeroko pojętej współpracy samorządowej głównie w zakresie kulturalno-naukowym.

Umowa o partnerstwie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Regionem Hanower została podpisana 12 grudnia 2000 roku. Zakłada ona: wymianę doświadczeń w zarządzaniu jednostkami powiatowymi, wymianę młodzieży oraz współpracę kulturalną.
Powierzchnia regionu: 2 291 km2
Ludność: 1,2 mln
Oficjalna strona internetowa regionu: www.hannover.de

W 2002 roku powiat poznański odwiedzili studenci z regionu Hanower, którzy podczas swojej wizyty zapoznali się z funkcjonowaniem polskiej administracji samorządowej, a także opracowywali projekt dotyczący możliwych płaszczyzn współpracy Powiatu Poznańskiego z regionem niemieckim. W tym samym roku miała miejsce również wizyta samorządowców Powiatu Poznańskiego w Hanowerze.

W dniu 21 marca 2003 roku, w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, przedstawiciele władz uroczyście podpisali dokument przedłużający umowę o partnerstwie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Regionem Hanower, poszerzając obszary współpracy o zagadnienia związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną, zarządzaniem kryzysowym, sportem, promocją i turystyką. We wrześniu 2003 roku delegacja Powiatu Poznańskiego uczestniczyła w odbywającym się w Hanowerze „Dniu Odkrywcy Regionu”.

Członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Poznańskiego odwiedzili Hanower w kwietniu 2004 roku, by wziąć udział w serii spotkań, podczas których omówione zostały zasady wspólnej gospodarki odpadami gmin regionu Hanower, działanie związku celowego „AHA” – Gospodarka Odpadami Regionu Hanower oraz kwestie zarządzania systemem oczyszczania ścieków. Grupa zwiedziła także zakład gospodarki odpadami, spalarnię odpadów komunalnych oraz oczyszczalnię ścieków.

Natomiast podczas wizyty przedstawicieli władz Regionu Hanower w powiecie poznańskim, w sierpniu 2004 roku, omówione zostały szczegóły dotyczące wspólnych projektów unijnych: „Sokrates Commenius”, „Town Twinning”, „Leonardo da Vinci” i „Job Fit for Europe”.

Celem projektu „Job Fit for Europe” było przybliżenie Niemcom struktur i zadań administracji publicznej w Polsce, przedstawienie możliwości uzyskania pożyczki na działalność gospodarczą lub poręczenia kredytu na inwestycje gospodarcze. W ramach programu, którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2004 roku, przedsiębiorcy z terenu powiatu poznańskiego nawiązali kontakty z zachodnimi partnerami. Ze strony niemieckiej projekt koordynował samorząd Regionu Hanower, spółka INWENT GmbH, zajmująca się międzynarodowym dokształcaniem i rozwojem, Hanowerska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz stowarzyszenie Pro Hannover Region. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczyło Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

W październiku 2004 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Korzyści ze wspólnego gospodarowania odpadami. Dlaczego razem?”. Konferencja dotyczyła międzygminnego gospodarowania oraz sposobów edukowania mieszkańców w zakresie segregacji śmieci i cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno polskich, jak i niemieckich specjalistów z dziedziny ochrony środowiska.

Od lutego do kwietnia oraz od maja do lipca 2005 roku, w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe urzędników Starostwa Powiatowego w Poznaniu na bazie doświadczeń regionu Hanower”, finansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci, odbyły się staże urzędnicze. Celem tego przedsięwzięcia było podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności językowych pracowników administracji, poznawanie prawodawstwa UE, a także zacieśnienie kontaktów między urzędami. Na dziewięciotygodniowe staże do Niemiec udali się pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wydziałów zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, integracją europejską oraz gospodarką nieruchomościami. W sierpniu 2006 roku rozpoczęła się druga edycja programu wymiany urzędniczej. Tym razem to młodzi niemieccy urzędnicy przybyli do Poznania, by odbyć czterotygodniowe praktyki w  różnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Poznaniu między innymi w: Wydziale Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą, Wydziale ds. Tworzenia i Realizacji Projektów, Gabinecie Starosty, Biurze Rady, Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Wydziale Edukacji oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański i Ewa Dalc, Członek Zarządu wraz z dyrektorami niektórych wydziałów starostwa oraz Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy odwiedzili w kwietniu 2005 roku Hanower, by zapoznać się i wymienić doświadczenia z zakresu działań na rzecz osób pozostających bez pracy, wspierania przedsiębiorczości oraz rozwoju innowacyjności w sposobach redukcji bezrobocia.

Podobne projekty z zakresu promocji przedsiębiorczości a także ochrony środowiska, opieki zdrowotnej, wymiany młodzieży, omawiane były podczas wizyty Micheala Arndta, Prezydenta Regionu Hanower w Poznaniu w sierpniu 2005 roku.

Na zaproszenie Regionu Hanower czterdziestu najlepszych uczniów powiatowych szkół miało okazję uczestniczyć w meczu Polska-Kostaryka, który odbył się 20 czerwca 2006 roku w Hanowerze. Wyjazd młodzieży na Mundial współorganizowało Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Region Hanower oraz Volkswagen Poznań. Był to pierwszy polsko-niemiecki projekt z dziedziny sportu. Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, którzy również pojechali do Hanoweru na zaproszenie prezydenta Arndta, podczas specjalnie stworzonej platformy biznesowej „Business Meets Sport”, mieli okazję do spotkania i rozmowy z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami. Dzięki zaproszeniu premiera Dolnej Saksonii, spotkali się również z międzynarodową grupą inwestorów. Częścią organizowanego przez Region Hanower programu biznesowego było także zwiedzanie Parku Technologicznego Centrum Uniwersytetu Hanower-Garbsen.

W lipcu 2007 roku zapoczątkowany został program wymiany młodzieży. Głównym celem projektu jest poznanie i integracja młodych ludzi z obu regionów podczas wspólnych zabaw i imprez o charakterze sportowym. Pierwsza edycja przedsięwzięcia odbyła się w Hanowerze. Powiat Poznański reprezentowały wtedy siatkarki z UKS ATLAS z Tarnowa Podgórnego. Kolejna tura odbyła się w powiecie poznańskim. Grupa uczniów z Hanoweru wspólnie z młodzieżą z Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego (Ukraina) oraz powiatu poznańskiego podczas dziesięciodniowego pobytu skorzystała z atrakcji sportowych powiatu. Młodzi ludzie z Niemiec i Ukrainy mieli także okazje poznać historię i kulturę regionu.

Ważnym wydarzeniem dla dotychczasowego partnerstwa było spotkanie Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego z Hauke Jagau, wybranym w 2006 roku Prezydentem Regionu Hanower. Było to pierwsze spotkanie szefów obu regionów. Wizyta delegacji z powiatu, w składzie której był także m.in. Piotr Burdajewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego, odbyła się w grudniu 2007 roku i pozwoliła wypracować kierunki współpracy na kolejne lata. Jej efektem było podjęcie decyzji o kontynuacji projektów dotyczących wymiany urzędników i młodzieży. Ustalono, że dalej prowadzona będzie współpraca w dziedzinie regionalnej komunikacji publicznej i ochrony środowiska. Partnerzy postanowili także poszukiwać trzeciego, europejskiego regionu, w celu wspólnego pozyskiwania pieniędzy z unijnych programów subwencyjnych.

Pierwszym rezultatem grudniowego spotkania było uczestnictwo prof. Axela Priebsa, zastępcy Prezydenta Regionu w zorganizowanej przez Powiat Poznański w maju 2008 roku konferencji „Jakość życia, jakość przestrzeni”. Profesor przedstawił na niej referat dotyczący administracji i planowania przestrzennego na przykładzie Regionu Hanower.

Także na podstawie wspomnianego wcześniej porozumienia, we wrześniu 2008 roku, na staż do Starostwa Powiatowego w Poznaniu przyjechało dwóch studentów, należącej do Regionu Hanower Wyższej Szkoły Administracji. Kolejna taka wizyta odbyła się  na przełomie stycznia i lutego 2009 roku.
W czerwcu tego samego roku powiat poznański odwiedził Hauke Jagau, Prezydent Regionu Hanower. Wizyta zaowocowała rozszerzeniem współpracy pomiędzy podmiotami o dwa kolejne obszary: opiekę nad dziećmi niewidomymi oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych w aglomeracji poznańskiej.

Kolejna wymiana młodzieży z regionu Hanower oraz rejonu kijowsko-światoszyńskiego, ukraińskiego partnera powiatu odbyła się w maju 2010 roku, na terenie powiatu poznańskiego. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do poznania dziedzictwa krajów naszych dwóch bliskich sąsiadów. Założeniem projektu było także przełamywanie barier oraz niwelowanie głęboko zakorzenionych stereotypów.

Koniec 2010 roku to czas podsumowań 10 lat współpracy Powiatu Poznańskiego i Regionu Hanower. Z tej okazji Powiat Poznański wydał we wrześniu okolicznościową publikację, ponadto gościł delegację z Regionu Hanower. Starosta Poznański, Jan Grabkowski oraz Wiceprezydent Regionu Hanower, prof. Axel Priebs zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy w realizacji wspólnych projektów, a także plany na najbliższe lata. Dodatkowo prof. Priebs wygłosił wykład na temat procesu przekształcania Powiatu Hanowerskiego w Region Hanower.

W kwietniu 2011 roku uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego przystąpili do testu wiedzy o regionie Hanower. Nagrodę w konkursie, którą był tygodniowy wyjazd do Hanoweru, wywalczyła ośmioosobowa drużyna z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Swarzędzu. Program pobytu zawierał wiele atrakcji, połączonych z poznaniem uroków regionu Hanower.

Czwartego września 2011 roku delegacja Powiatu Poznańskiego wzięła udział w oficjalnych obchodach 10-lecia istnienia Regionu Hanower. Podczas imprezy pod nazwą „Dzień Odkrywcy Regionu Hanower” mieliśmy okazję zaprezentować uroki naszego powiatu na specjalnym stoisku informacyjnym. Przed liczną publicznością wystąpił pochodzący z powiatu poznańskiego zespół Strefa Zero.

W październiku 2011 roku zorganizowano w Hanowerze konferencję naukową na temat planowania i zarządzania regionami miejskimi. Gościnny wykład pt. „Kooperacja miasta i regionu na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej” wygłosił prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W kwietniu 2012 roku przebywali w Powiecie Poznańskim uczniowie ze Szkoły im. Justus-von-Liebig’a z Regionu Hanower, którzy prowadzili prace porządkowe w kwaterach wojennych na cmentarzu na poznańskim Miłostowie. Opiekunowie grupy spotkali się z  pracownikami Starostwa Powiatowego. Podczas rozmowy wyrazili chęć nawiązania współpracy z jedną ze szkół z terenu Powiatu Poznańskiego w ramach projektu  „Praca dla Pokoju – Pojednanie nad grobami”, prowadzonego przez Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi, który już od ponad 60 lat – od roku 1953 – organizuje w całej Europie międzynarodowe obozy młodzieżowe i warsztaty. W związku z prośbą strony niemieckiej Starostwo Powiatowe rozpoczęło poszukiwania odpowiedniej szkoły partnerskiej, którą został Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Zapoczątkowało to aktywną współpracę pomiędzy obiema placówkami, wyrażającą się corocznymi spotkaniami uczniów z obu szkół i ich wspólnym uczestnictwem w projekcie mającym na celu opiekę nad grobami wojennymi na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu.

We wrześniu 2012 roku pracownicy Starostwa Powiatowego wzięli udział w Targach Przedsiębiorczości w Hanowerze. Wyjazd miał na celu zebranie i wymianę doświadczeń w zakresie organizowania tego typu wydarzeń, ponieważ Powiat Poznański współorganizuje z miastem Poznań przedsięwzięcie o podobnym charakterze – Poznańskie Dni Przedsiębiorczości.

W tym samym miesiącu w ramach współpracy Powiatu Poznańskiego z Regionem Hanower odbył się dwutygodniowy wyjazd studyjny 2 pracowników Starostwa do stolicy Dolnej Saksonii, którego celem było zapoznanie się na miejscu z systemem planowania, zarządzania i finansowania usług publicznych w Niemczech. Jedną z dziedzin prezentowanych i omawianych podczas wyjazdu był transport publiczny. W ramach wizyty przeprowadzono wiele spotkań i rozmów, m.in. z władzami i pracownikami merytorycznymi Regionu Hanower, przedstawicielami przedsiębiorstw komunikacyjnych Üstra i RegioBus oraz członkami Komisji Transportu Regionu Hanower. Drugim tematem były organizacja i działanie na poziomie Regionu systemu ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego oraz systemu ratowniczo-gaśniczego. Zaprezentowano działanie jednostek zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, centrum przyjmowania telefonu alarmowego 112, centrali policji oraz regionalnego wydziału ds. zarządzania kryzysowego.

W październiku 2012 roku wizytę w Powiecie Poznańskim złożył Olaf Gösmann, dyrektor Policji Miasta Hanower (Komisariat Centrum), w ramach współpracy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z Dyrekcją Policji Regionu Hanower. W trakcie swego pobytu w Powiecie Poznańskim gość z Hanoweru wziął udział w inauguracji 11. edycji programu „Odblaskowy Pierwszoklasista”, odwiedził szkołę podstawową w Koziegłowach, komisariat policji w Czerwonaku oraz Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie. Podczas spotkania w siedzibie Starostwie Powiatowego w Poznaniu niemiecki gość zapoznał się z prezentacją dotyczącą struktury i zadań powiatu, w tym zarządzania kryzysowego oraz działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, współpracy z komendami miejskimi policji i straży pożarnej.

W marcu 2013 roku, na zaproszenie Prezydenta Regionu Hanower Hauke Jagau, gościła w Hanowerze delegacja Powiatu Poznańskiego, reprezentowana między innymi przez Wicestarostę Tomasza Łubińskiego. Celem wizyty było uczestnictwo w odbywających się corocznie od 1986 roku targach CEBIT, które poświęcone są oprogramowaniu informatycznemu i nowym technologiom. W roku 2013 Polska była oficjalnym partnerem strategicznym targów CEBIT.
Wiosną 2013 roku młodzież ze Szkoły im. Justus-von-Liebiga z Regionu Hanower wspólnie z koleżankami i kolegami ze Zespołu Szkół nr 1 prowadziła prace porządkowe w kwaterach wojennych na cmentarzu na poznańskim Miłostowie w ramach projektu „Praca dla Pokoju – Pojednanie nad grobami”. Poza pracami porządkowymi niemieccy uczniowie poznawali Poznań i okolice.

Wiosną 2014 roku młodzież z Justus-von-Liebig Schule w Hanowerze oraz uczniowie z Zespołu Szkół 1 w Swarzędzu po raz kolejny wspólnie porządkowali kwatery wojskowe na cmentarzu miłostowskim. Prace zakończone zostały uroczystością złożenia wieńców w 4 kwaterach: ofiar cywilnych, żołnierzy polskich, niemieckich i radzieckich. W ramach prawie 2-tygodniowego pobytu nie zabrakło także czasu na poznawanie miasta, zwiedzenie Fortu III oraz wspólne warsztaty językowe, fryzjerskie i gastronomiczne w ZS nr 1 w Swarzędzu.

W dniach 18-28 kwietnia 2014 roku troje pracowników Powiatu Poznańskiego odbyło staż w Regionie Hanower, gdzie zapoznali się z tematyką dotyczącą drogownictwa i transportu publicznego, planowania regionalnego, jak i także z działalnością niemieckiego systemu publicznych służb zatrudnienia.
Na początku października 2014 roku na zaproszenie Prezydenta Regionu Hanower Hauke Jagau do Niemiec udali się z wizytą Wicestarosta Poznański, Tomasz Łubiński i Członek Zarządu Powiatu, Mieczysław Ferenc wraz z delegacją. Pobyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego w Regionie Hanower zdominowały centralne obchody Dnia Zjednoczenia Niemiec. Święto, które każdego roku odbywa się w innym mieście Niemiec, tym razem przygotowano w Hanowerze. W wydarzeniu wzięły udział najważniejsze osobistości życia politycznego Niemiec z Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec, Joachimem Gauck oraz Kanclerz Niemiec, Angelą Merkel na czele. Region Hanower do wspólnego świętowania tego dnia zaprosił swoich samorządowych partnerów: Powiat Poznański, Dolną Galileę w Izraelu, Lu’an z Chin, Powiat Monachijski oraz gminy regionu i ich partnerów z Polski, Austrii i Francji. Poza udziałem w oficjalnych uroczystościach państwowych, spotkanie w Regionie Hanower było także okazją do zapoznania się z działalnością otwartego niedawno Szpitala Siloah oraz nowo wyremontowanego Centrum Pamięci o ofiarach holokaustu w Ahlem.

W kwietniu 2015 roku uczniowie Szkoły im. Justus-von-Liebiga z Regionu Hanower ponownie odwiedzili Powiat Poznański. Prace porządkowe prowadzone wspólnie z ich rówieśnikami ze swarzędzkiego Zespołu Szkół nr 1 zakończone zostały uroczystym złożeniem wieńców. Podczas swojego pobytu, niemiecka młodzież zwiedziła między innymi nowopowstałe muzeum Brama Poznania ICHOT oraz wzięła udział w warsztatach językowych i grach integracyjnych.
W dniach 17-19 kwietnia 2015 roku reprezentacja Starostwa Powiatowego na zaproszenie Prezydenta Regionu Hanower wzięła udział w turnieju piłki nożnej w miejscowości Garbsen-Berenbostel. W rozgrywkach uczestniczyło 9 drużyn. Reprezentacja Starostwa Powiatowego wystąpiła w dwóch składach. Zwycięzcą całego turnieju został zespół „Powiat 1”, natomiast zespół „Powiat 2” wywalczył trzecie miejsce. Warto także wspomnieć, że królem strzelców i najlepszym zawodnikiem całego turnieju został Michał Garczyński z zespołu ”Powiat 1”, który zdobył 9 bramek.

W październiku 2015 r. w ramach kontynuacji wymiany sportowej w powiecie poznańskim przebywała reprezentacja Regionu Hanower, która wzięła udział w I Turnieju w Halowej Piłce Nożnej Starosty Poznańskiego. W imprezie wzięło udział dziesięć drużyn, w tym dwie z partnerskiego Regionu. Najlepszy zespół z Niemiec zajął czwarte miejsce. Natomiast najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik z Hanoweru – Dominik Mund, który w rozgrywkach strzelił w sumie sześć bramek. W nagrodę otrzymał Puchar Starosty Poznańskiego. Goście w trakcie weekendowego pobytu zdążyli odwiedzić Inea Stadion w Poznaniu oraz Stare Miasto.

W dniach 22-25 listopada 2015 r. odbyła się wizyta oficjalnej delegacji z Regionu Hanower, której przewodniczył Hauke Jagau, Prezydent Regionu. W skład grupy weszli również Radni Regionu. Przyjazd gości związany był z obchodami 15-lecia współpracy Powiatu Poznańskiego i Regionu Hanower. W trakcie pobytu goście odwiedzili Ośrodek w Owińskach, Park Orientacji Przestrzennej oraz fabrykę Solaris Bus&Coach w Bolechowie. W Szpitalu w Puszczykowie zobaczyli odnowione oddziały i zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania lecznicy.

Kolejna wizyta uczniów Szkoły im. Justus-von-Liebiga z Regionu Hanower w Powiecie Poznańskim w ramach realizacji projektu „Praca dla Pokoju – Pojednanie nad grobami” realizowana była w dniach 4-15 kwietnia 2016 r. Podczas pobytu młodzież z Niemiec wraz z uczniami z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu realizowała prace porządkowe na terenie Cmentarza Miłostowo. Był czas również na wspólne zajęcia integracyjne, warsztaty językowe oraz wspólny bowling.

23 kwietnia 2016 r. reprezentacja Starostwa Powiatowego wzięła udział w turnieju piłki nożnej, który odbył się w miejscowości Garbsen-Berenbostel, na terenie Regionu Hanower. Był to już drugi pobyt naszych zawodników na zawodach organizowanych przez Partnera z Niemiec. W rozgrywkach wzięło udział w sumie dziewięć drużyn, w tym dwie reprezentujące Powiat. Nasze zespoły zajęły odpowiednio piąte i szóste miejsce. Natomiast tytuł króla strzelców przypadł naszemu zawodnikowi – Michałowi Garczyńskiemu.

W tym samym miesiącu (25-28.04.2016 r.) gościliśmy w Polsce dwie przedstawicielki Regionu Hanower, których pobyt związany był z przygotowaniem kolejnych edycji programu wymiany urzędników. Podczas spotkań z Magdaleną Buczkowską, Sekretarz Powiatu oraz w Wydziałach (Edukacji, Spraw Społecznych i Zdrowia, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie omówione zostały możliwości, ramy i warunki wymiany.

W październiku 2016 r. w ramach kontynuacji wymiany sportowej w powiecie poznańskim przebywała reprezentacja partnerskiego Regionu Hanower, która wzięła udział w II Turnieju w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego. W imprezie wzięło udział osiem drużyn, w tym dwie z Niemiec. Najlepszy zespół reprezentujący Region Hanower zajął trzecie miejsce, a zwycięzcą turnieju okazała się reprezentacja gminy Dopiewo, która w finale pokonała jeden z zespołów Starostwa Powiatowego. Goście w trakcie weekendowego pobytu zwiedzili Stare Miasto w Poznaniu.

Nasi partnerzy z Niemiec świętowali 31 października 2016 r. 15-lecie utworzenia Regionu Hanower. Na zaproszenie Hauke Jagau, Prezydenta Regionu Hanower udział w uroczystości jubileuszowej w Hanowerze wziął Mieczysław Ferenc, Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu. Uczestnicy wspominanej uroczystości wysłuchali prezentacji na temat roli, szans i wyzwań polityki regionalnej w świecie wszechobecnej cyfryzacji oraz zapoznali się z historią powstania i rozwoju Regionu Hanower, który jest przykładem doskonałej współpracy samorządowej pomiędzy sąsiadującymi ze sobą gminami i miastami.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański skierował do Prezydenta Regionu Hanower list z życzeniami wielu sukcesów w zarządzaniu regionem, które skutkować będą dalszą poprawą jakości życia mieszkańców oraz wzrostem jego konkurencyjności.

25 marca 2017 r. dwie drużyny piłkarskie reprezentujące Starostwo Powiatowe uczestniczyły w kolejnym turnieju halowej piłki nożnej, który odbył się w miejscowości Garbsen-Berenbostel w Regionie Hanower. W turnieju udział wzięło 7 zespołów, a nasi piłkarze zajęli trzecie i piąte miejsce. Tytuł króla strzelców wywalczył Mikołaj Nowak.

W dniach 23-25 kwietnia 2017 r. na zaproszenie Regionu Hanower przedstawiciele Powiatu Poznańskiego uczestniczyli w międzynarodowych targach przemysłowych Hannover Messe, których krajem partnerskim była w tym roku Polska. Międzynarodowe Targi Innowacyjne Technologii Przemysłowych Hannover Messe są najważniejszym wydarzeniem branży przemysłowej na świecie.

Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański oraz Krzysztof Robaszyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu odwiedzili stoiska firm z terenu Metropolii Poznań, w tym Solaris Bus & Coach, Adjatech, Rais Tools. Podczas wizyty podpisane zostało porozumienie dotyczące wprowadzenia programu „Rozwój kompetencji międzykulturowych“, na mocy którego zintensyfikowana zostanie wymiana pracowników samorządowych.

Delegacja złożona z radnych powiatu poznańskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu przebywała w dniach 21 – 24 sierpnia 2017 r. w zaprzyjaźnionym Regionie Hanower. Tematem spotkań z partnerami z Niemiec były zagadnienia związane z rozwojem transportu publicznego na obszarze metropolitalnym oraz kwestie dotyczące wspierania organizacji pozarządowych. Zdobyta wiedza będzie mogła być wykorzystana podczas prac nad rozwiązaniami komunikacyjnymi na obszarze Metropolii Poznań oraz podczas współpracy przy organizacji wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców powiatu poznańskiego.

Dwie drużyny piłkarskie z Regionu Hanower, wzięły udział w III Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego, który został rozegrany 14 października 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu. W turnieju rywalizowało 7 zespołów złożonych z pracowników samorządowych, reprezentujących niemiecki Region Hanower, gminy powiatu poznańskiego oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Wizyta gości z zaprzyjaźnionego Regionu Hanower miała także walor integracyjny i krajoznawczy. Koledzy z Niemiec w trakcie weekendowego pobytu zwiedzili Stare Miasto w Poznaniu, jak również Swarzędz, w tym Zespół Szkół nr 1 – naszą placówkę oświatową, gdzie odbyła się sportowa rywalizacja.

23 marca 2018 r. w prowadzonym przez powiat poznański Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu odbył się Konkurs Piosenki Niemieckiej „Jeder kann singen”. Wzięło w nim udział kilkunastu uczniów szkół z terenu aglomeracji poznańskiej. Celem imprezy była prezentacja umiejętności wokalnych, połączona z motywowaniem uczniów do nauki języka niemieckiego, jak również promocja młodych talentów. Konkurs został zorganizowany we współpracy z Regionem Hanower – w skład jury weszło dwoje przedstawicieli naszego partnera z Niemiec. Konkurs wygrała Adriana Krzak z VI LO w Poznaniu. Nagrodą główną była wycieczka do Regionu Hanower, podczas której uczeń oraz jego opiekun zapoznali się z walorami krajoznawczymi zaprzyjaźnionego regionu. Wysoki poziom reprezentowali uczniowie szkół prowadzonych przez powiat poznański. Kolejne miejsca na podium przypadły reprezentantom ZS w Rokietnicy oraz ZS nr 1 w Swarzędzu.

21 kwietnia 2018 r. odbył się kolejny turniej halowej piłki nożnej „Regionscup”, który zorganizował Region Hanower. Uczestniczyły w nim dwie drużyny piłkarskie reprezentujące Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Turniej, w którym udział wzięło dziewięć drużyn, zakończył zwycięstwem jednego z naszych zespołów, a tytuł króla strzelców wywalczył Marcin Wiraszka.

W czerwcu 2018 r. dwóch pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu spędziło kilka dni w partnerskim Regionie Hanower. Elżbieta Stranz z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Izabela Karabon z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia miały okazję zapoznać się z funkcjonowaniem administracji naszego zaprzyjaźnionego urzędu w ramach projektu wymiany pracowników samorządowych pn. „Wymiana kompetencji międzykulturowych”. Program obejmował m.in. zapoznanie się z zadaniami Oddziału ds. ochrony środowiska oraz Oddziału ds. profilaktyki i promocji zdrowia, wizytę w Ośrodku opieki nad seniorami, zwiedzanie Zakładu gospodarowania odpadami, a także wizytę w Centrum wolontariatu.

Z kolei w sierpniu 2018 r. w ramach projektu wymiany pracowników samorządowych dwoje pracowników administracji Regionu Hanower – Michelle Redmann, pracownik wydziału administracyjnego oraz Marc Zander, pracownik wydziału informatyki mieli okazję zapoznać się z zadaniami i projektami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Program pobytu obejmował zarówno aspekty merytoryczne – nasi goście wizytowali w następujących wydziałach: Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziale Administracyjnym, Wydziale Edukacji, Wydziale Informatyki, Wydziale Tworzenia i Realizacji Projektów, a także spotkali się z Inspektorem Ochrony Danych oraz z pracownikiem odpowiedzialnym  za bezpieczeństwo i higienę pracy. Podczas tych spotkań pracownicy mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych na co dzień obowiązków. Program pobytu obejmował również aspekty kulturalne i turystyczne – nasi goście zwiedzili m.in. Zamek w Kórniku oraz Stare Miasto w Poznaniu.

Tradycją stała się już wymiana sportowa między zaprzyjaźnionymi regionami. 29 września 2018 r. dwie drużyny reprezentujące Region Hanower rywalizowały w kolejnym czwartym już Międzynarodowym Turnieju Samorządowców Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego. W Turnieju uczestniczyło 7 drużyn złożonych z pracowników samorządowych gmin powiatu poznańskiego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także po raz pierwszy reprezentacji partnerskiego Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego. W Turnieju zwyciężyła drużyna Powiat Poznański I. Jak zwykle wizyta ta była okazją do wspólnej integracji, a także pokazania powiatu poznańskiego.

W dniach 15 – 18 października 2018 r. gościliśmy delegację w skład której weszli: Cora-Jeanette Hermenau – Pierwszy Zastępca Prezydenta Regionu Hanower, Dorothée Rhiemeier – Dyrektor Wydziału Oświaty w administracji Regionu Hanower, Stefanie Heldermann – Kierownik Oddziału ds. Partnerstw i Protokołu w administracji Regionu Hanower, a także radni Jutta Barth, Birgit Ballweg oraz Paul Krause. Nasi partnerzy uczestniczyli w uroczystości otwarcia Centrum Kształcenia Praktycznego, które powstało w Zespole Szkół nr 1  w Swarzędzu. Podczas uroczystości, w trakcie swojego wystąpienia, Pani Prezydent doceniła dotychczasową współpracę między regionami i wyraziła nadzieję na jej kontynuację.  Delegacja odwiedziła też Szpital w Puszczykowie, gdzie zapoznała się z prezentacją na temat jego funkcjonowania, miała także okazję zobaczyć zakończone inwestycje – Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, a także realizowane inwestycje – modernizowany Oddział Rehabilitacyjny oraz powstający nowy blok operacyjny. Program wizyty obejmował również zwiedzanie Zamku w Kórniku oraz Starego Miasta w Poznaniu.

Od 2019 r. wymiana sportowa dotyczy również najmłodszych mieszkańców naszych regionów. Po raz pierwszy w turnieju halowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Luboń Cup” udział wzięła drużyna reprezentująca Region Hanower. W hali Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji udział wzięli młodzi piłkarze z rocznika 2007. Rozgrywkom towarzyszył radosny doping oraz wyłącznie sportowe, pozytywne emocje. Najmłodsi adepci futbolu zaprezentowali niezłe już umiejętności oraz wielkie zaangażowanie. W trakcie kilkudniowego pobytu w powiecie poznańskim drużyna naszych gości zwiedziła Poznań i okolice oraz uczestniczyła w grze miejskiej, dzięki której mogła poznać polską kulturę i historię. Młodzi adepci futbolu mieli także okazję do nawiązania pierwszych relacji koleżeńskich z rówieśnikami z Polski.

6 kwietnia 2019 r. dwie drużyny reprezentujące powiat poznański wzięły po raz kolejny udział w turnieju halowej piłki nożnej, który odbył się w miejscowości Garbsen-Berenbostel na terenie Regionu Hanower. Tym razem w rozgrywkach, w których wzięło udział osiem drużyn, naszym zespołom nie udało się zająć najwyższych lokat, ale jak podczas każdej kolejnej edycji turnieju stanowił on doskonałą okazję do wzajemnego poznawania się, rozmów, które pozwalają na walkę z nierzadko zakorzenionymi stereotypami.

Różnorodność i dialog międzykulturowy to wartości europejskie, które były głównymi tematami podczas festynu europejskiego „Europafest”, który miał miejsce 11 maja 2019 r. w Hanowerze. Podczas imprezy samorządy, instytucje i stowarzyszenia prowadzące współpracę międzynarodową zaprezentowały się na stoiskach promocyjnych. W trakcie festynu mieszkańcy Regionu Hanower wzięli udział w konkursie dotyczącym wiedzy na temat naszego powiatu oraz prowadzonej współpracy między zaprzyjaźnionymi regionami. Każdy zainteresowany miał możliwość otrzymania materiałów informacyjnych dotyczących naszego regionu oraz zapoznania się z prowadzonymi działaniami w ramach partnerstwa.

W ramach projektu wymiany pracowników samorządowych pn. „Wymiana kompetencji międzykulturowych” w terminie 3 – 7 czerwca 2019 r. przyjechali do powiatu poznańskiego pracownicy administracji Regionu Hanower: Thomas Dyszack, kierownik zespołu ds. zarządzania pomocą skierowaną do osób niepełnosprawnych oraz Marco Brückmann, pracownik oddziału ds. utrzymania i modernizacji budynków oświatowych. Podczas stażu pracowniczego nasi goście zapoznali się z zadaniami i projektami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Zorganizowane zostały spotkania w Wydziale Inwestycji i Remontów, Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydziale Administracyjnym i Wydziale Informatyki. Ponadto odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Wizyta miała także wymiar kulturoznawczy. Nasi partnerzy zwiedzili m.in. Zamek w Kórniku oraz Stare Miasto w Poznaniu.

W sierpniu 2019 r. na kilkudniowy staż urzędniczy w Regionie Hanower udały się Katarzyna Dobrowolska, zastępca dyrektora Wydziału Administracyjnego oraz Anna Pawlak, kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wyjazd odbył się w ramach wymiany pracowników samorządowych. Był okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem administracji zaprzyjaźnionego urzędu. Program obejmował m.in. prezentację działań skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym wizytę w ośrodku wspomagającym ich rozwój oraz pomagającym w zdobywaniu przez nich umiejętności niezbędnych do odnalezienia się na rynku pracy. Ponadto zaprezentowano zadania związane z administrowaniem budynkiem urzędu oraz zorganizowano wizytę w nowym budynku szkoły, charakteryzującym się wysokimi standardami energetycznymi. Nasi przyjaciele z Niemiec pochwalili się także walorami krajoznawczymi regionu.

W październiku 2019 r., w ramach kontynuacji wymiany sportowej, w powiecie poznańskim przebywała reprezentacja Regionu Hanower, która wzięła udział w V Międzynarodowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego. W imprezie uczestniczyło osiem drużyn, w tym dwie z regionu partnerskiego. Najlepszy zespół z Niemiec zajął czwarte miejsce. Goście w trakcie weekendowego pobytu mieli okazję zwiedzić Stare Miasto w Poznaniu oraz skosztować tradycyjnych lokalnych potraw.

14 listopada 2019 r. w prowadzonym przez powiat poznański Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu odbył się Konkurs Piosenki Niemieckiej „Jeder kann singen”. Wzięło w nim udział kilkunastu uczniów szkół z aglomeracji poznańskiej. Celem imprezy była prezentacja umiejętności wokalnych, połączona z motywowaniem uczniów do nauki języka niemieckiego, jak również promocja młodych talentów. Konkurs, po raz kolejny, został zorganizowany we współpracy z Regionem Hanower – członkiem jury był Michale Dette, reprezentacyjny prezydent Regionu Hanower. Konkurs wygrali w kategorii szkół średnich Eryk Ziółecki, uczeń ZS nr 1 w Swarzędzu oraz w kategorii szkół podstawowych Maja Szmyt ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. Nagrodą główną był weekendowy pobyt w Regionie Hanower, w trakcie którego największą atrakcję stanowił jarmark bożonarodzeniowy. Nasi partnerzy zaprezentowali także najciekawsze lokalne zabytki.

– Różnorodność należy uważać za bogactwo, a nie za zagrożenie. I właśnie nasza współpraca i historia obu narodów są dowodem na to, że możemy ze sobą się  różnić, ale jednocześnie uczyć się być razem – mówił Jan Grabkowski, starosta poznański podczas wystąpienia na uroczystości z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi samorządami w dniach 3 – 5 września 2020 roku.
Z tej okazji delegacja złożona z przedstawicieli powiatu, w tym radnych, uczestniczyła na zaproszenie niemieckiego partnera, w obchodach jubileuszowych. Podczas uroczystości starosta poznański został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową, przyznawaną corocznie osobom, które poprzez swoją wieloletnią działalność przyczyniają się do rozwoju regionu Hanower.
Realizowane już od 20 lat wspólne inicjatywy partnerskich regionów, w tym m.in. wymiana sportowa – turnieje halowej piłki nożnej, staże pracowników samorządowych czy konkurs piosenki niemieckojęzycznej – przyczyniają się do wymiany doświadczeń samorządowych, rozwijania przyjaźni oraz harmonii między mieszkańcami obu regionów.

Z okazji jubileuszu 20-lecia partnerstwa powiatu poznańskiego i regionu Hanower w publikacji „Kronika Powiatu Poznańskiego, nr 11-2020” ukazał się artykuł autorstwa Tomasza Morawskiego „Powiat poznański i region Hanower. 20 lat partnerstwa”. Ponadto zorganizowany został konkurs, który w dniach 7 – 11 grudnia 2020 r. był publikowany na łamach Głosu Wielkopolskiego. Jego uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat partnerskich regionów oraz działań prowadzonych w ramach współpracy. Zadaniem było również wymyślenie hasła promującego współpracę obu regionów (7 12 2020, 8 12 2020, 9 12 2020, 10 12 2020, 11 12 2020).

20 LAT WSPÓŁPRACY POWIATU POZNAŃSKIEGO I REGIONU HANOWER

W październiku 2021 r. delegacja Zarządu Powiatu w Poznaniu oraz przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego udała się do regionu Hanower na uroczystość pożegnania Hauke Jagau, dotychczasowego prezydenta regionu Hanower oraz powitania Steffena Kracha, nowego szefa regionu. Przeprowadzono także liczne rozmowy, których celem było monitorowanie sytuacji związanej z Covid-19 w regionach partnerskich oraz możliwości udzielenia sobie wzajemnej pomocy w tym zakresie. W październiku 2021 r. odbyło się trzydniowe szkolenie on-line dotyczące możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty realizowane przez polskie i niemieckie samorządy partnerskie. W szkoleniu wziął udział przedstawiciel powiatu oraz przedstawiciele regionu Hanower.

W wyniku współpracy powiatu poznańskiego z regionem Hanower zainicjowany został projekt wymiany on-line między ZS nr 1 w Swarzędzu oraz szkołą prowadzona przez Region Hanower. W październiku 2021 odbyło się pierwsze spotkanie. W założeniu projekt składał się z tematycznych spotkań on-line dotyczących m.in. poznania ciekawych miejsc w partnerskich regionach, miejsc zamieszkania i poprawy jakości życia w pandemii. W 2021 odbyło się 6 takich spotkań. W czerwcu 2022 r. doszło do wymiany młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu a Hannah Arendt Schule w Hanowerze. Do Polski przyjechała wówczas młodzież z Niemiec. Z kolei polska młodzież pojechała do Hanoweru we wrześniu.

Podczas wspólnie spędzanego czasu uczestnicy projektu mogli zaznajomić się z historią i kulturą sąsiedniego kraju, systemem nauki i funkcjonowania w codziennym życiu. Miało to na celu burzenie stereotypów i wzbudzić potrzebę wspólnie spędzanego czasu. Wymiana zorganizowana została w ramach projektu wymiany młodzieży „U mnie i u ciebie. Poznajmy się”. Ponadto w związku z wybuchem wojny na Ukrainie na początku marca 2022 r. zorganizowana została wideokonferencja z udziałem władz powiatu i regionu Hanower na temat możliwości wsparcia ukraińskich uchodźców. W wyniku podjętych rozmów na początku kwietnia dotarł do Poznania transport darów z regionu Hanower.

We wrześniu 2022 r. powiatu poznański odwiedził nowy prezydent regionu Hanower Steffen Krach wraz z kilkuosobową delegacją. Omówione zostały wtedy dotychczasowe projekty i przedstawione plany kolejnych wspólnych przedsięwzięć. Goście wzięli udział w sesji rady powiatu. Odwiedzili również Puszczykowo, Kórnik, Rogalin oraz Swarzędz. W październiku tego samego roku po przerwie pandemicznej rozegrany został kolejny turniej halowej piłki nożnej w ZS nr 1 w Swarzędzu. Jak zawsze w rozgrywkach wzięli udział samorządowcy z gmin powiatu poznańskiego i regionu Hanower.

W listopadzie 2022 r. w ramach wymiany urzędniczej do Poznania przyjechała dwójka urzędników z regionu Hanower zainteresowanych realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia a w grudniu dwoje urzędników Starostwa Powiatowego w Poznaniu wyjechało do Hanoweru, by wymieniać doświadczenia związane z systemami informatycznymi w urzędach oraz ich zabezpieczeniem. W styczniu 2023 r. delegacja Zarządu Powiatu w Poznaniu oraz przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego udała się do regionu Hanower na uroczystość pożegnania Cory Hermenau, pierwszego zastępcy prezydenta regionu Hanower.

Dwa miesiące później, w marcu 2023 r. rozegrany został kolejny turniej piłkarski. Po jesiennej wizycie kolegów z Hanoweru w powiecie poznańskim do Hanoweru pojechała drużyna powiatu poznańskiego. W maju 2023 r. kontynuowana była wymiana młodzieży między pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu a Hannah Arendt Schule w Hanowerze. Do Polski przyjechali uczniowie z Niemiec, którzy zapoznawali się z kulturą i historią sąsiedniego kraju, systemem nauki i codziennym funkcjonowaniem. Wymiana zorganizowana została w ramach projektu wymiany młodzieży „U mnie i u ciebie. Poznajmy się”.

W czerwcu 2023 r. zrealizowana została kolejna edycja projektu „Wymiana kompetencji międzykulturowych”. Najpierw przez tydzień gościły w regionie Hanower Joanna Smolińska, zastępca skarbnika powiatu oraz Aleksandra Wiertelak z Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Program obejmował poznanie zagadnień związanych z przygotowaniem budżetu regionu oraz przygotowywaniem zamówień. Urzędniczki z naszego powiatu wzięły udział w posiedzeniu Komisji Finansów, spotkały się również ze Steffenem Krachem, prezydentem regionu. Nie zabrakło czasu na zwiedzanie miasta i regionu Hanower.

Tydzień później w powiecie poznańskim gościły Christine Spieler-Maas, zastępca kierownika Zespołu Nadzoru Budowlanego i Nicole Windmann z Wydziału Nadzoru Komunalnego. Miały one okazję przyjrzeć się pracy w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz w Wydziale Organizacyjnym. Przedstawiony został dokładnie cały proces obsługi klienta i wprowadzone przez Starostwo rozwiązania dla interesantów zmierzające do usprawnienia ich obsługi. Niemieckie urzędniczki spotkały się z Janem Grabkowskim, starostą poznańskim oraz Tomaszem Łubińskim, wicestarostą poznańskim. Wzięły udział w sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w Poznaniu. Poza przyglądaniem się pracy w urzędzie nasi goście zapoznali się z historią i kulturą regionu. Panie odwiedziły najważniejsze atrakcje turystyczne, m.in. kompleks muzealny w Rogalinie, w tym pałac, znaną galerię malarstwa, ogród i park z prawie 700-letnimi dębami. Wyjazdy pracowników samorządowych były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się swoimi know-how.

Pod koniec września 2023 r. odbył się już VII Międzynarodowy Turniej Samorządowców w halowej piłce nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego w Swarzędzu. Tradycyjnie nie mogło na nim brakować reprezentantów naszego niemieckiego partnera, a w tym roku przyjechały aż dwie drużyny. W sportowych zmaganiach uczestniczyły również drużyny partnerskiego powiatu tatrzańskiego, gmin Czerwonak, Komorniki i Tarnowo Podgórne oraz po raz pierwszy drużyna żeńska wielkopolskiej policji.

W połowie listopada 2023 roku odbyło się pierwsze osobiste spotkanie trójstronne w siedzibie regionu Hanower z udziałem delegacji z powiatu poznańskiego i rejonu obuchowskiego. Jan Grabkowski, starosta poznański został poproszony o pośredniczenie między niemieckim i ukraińskim partnerem powiatu poznańskiego. W rezultacie tej inicjatywy 15.11.2023 r. doszło do podpisania przez Steffena Kracha, prezydenta regionu Hanower oraz Mykoły Krawczuka, głowy rejonu obuchowskiego listu intencyjnego o nawiązaniu bezpośredniego partnerstwa. Na forum starosta poznański przedstawił ponadto zakres pomocy płynącej z powiatu do partnerów w Ukrainie jak i świadczonej uchodźcom na terenie powiatu poznańskiego. Spotkało się to z ogólnym uznaniem i przyjęte zostało z wdzięcznością.

W rozmowach udział wzięli również Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański, Magdalena Buczkowska, sekretarz powiatu, Katarzyna Wozińska-Gracz, dyrektor Gabinetu Starosty oraz Tomasz Morawski, zastępca dyrektora Gabinetu Starosty. W ramach programu pobytu niemieccy gospodarze zaprezentowali punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Hanowerze. Przedstawili także gospodarcze oblicze regionu i wsparcie oferowane firmom rozwijającym się na przykładzie inkubatora VentureVilla Accelerator GmbH.

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 28 stycznia 2014

Zaktualizowano:
12 grudnia 2023