MenuMenu główne
Powiat PoznańskiWPRO

Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach celem utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej.WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat IB Projekty inwestycyjne.

Przedmiotem projektu była renowacja i konserwacja należących do ośrodka w Owińskach zbiorów tyflologicznych w liczbie 94 sztuk. Renowacji zostały poddane unikatowe przedmioty związane z kulturą osób niewidomych co pozwoliło na odnowienie i zabezpieczenie przed postępującym zniszczeniem jednej z największych kolekcji tyflologicznych w Europie.

Odrestaurowane zbiory służą jako narzędzie edukacyjne dla dzieci
i dorosłych z poważnymi wadami wzroku i niepełnosprawnością. Przedmioty znajdujące się w Ośrodku mają nieocenioną wartość historyczną. Unikatowość, niepowtarzalny charakter oraz rzadkość występowania eksponatów dają podstawy zaliczania ich do kanonu dziedzictwa kulturowego. Odnowienie i wyeksponowanie kolekcji wpłynie więc znacząco na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

Odrestaurowana i zabezpieczona przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych kolekcja została wyeksponowana i udostępniona zwiedzającym w formie stałej ekspozycji wystawienniczej.

Całkowity koszt projektu: 135 621,78zł
Kwota dofinansowania: 58 657,87 zł
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP.06.02.01-30-015/08-00 z 28 marca 2010 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego.
WRPO Priorytet V Infrastruktura Kapitału Ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

Celem projektu jest zapobieganie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu Powiatu Poznańskiego poprzez stworzenie w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach otwartej strefy rekreacji dziecięcej w postaci parku orientacji przestrzennej i ogrodu zmysłów pełniących rolę instrumentów wspomagających poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo na otwartej przestrzeni.

Obecnie na terenie Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach brak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej aktywną rehabilitację osobom z dysfunkcją wzroku. Niedobory w wyposażeniu oraz brak odpowiedniej infrastruktury technicznej, będącej choćby symulacją rzeczywistości rozpoznawanej przez osoby niewidome za pomocą bodźców słuchowych i dotykowych w postaci parku orientacji przestrzennej oraz ogrodu zmysłów, skutecznie uniemożliwiają osobom niewidomym i niedowidzącym pełnoprawne funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości społecznej. Projekt ma służyć przygotowaniu dzieci mieszkających i uczących się w Ośrodku naukę życia codziennego w świecie ludzi widzących, z wszystkimi utrudnieniami czekającymi ich w tym świecie. Nauka rozpoznawania struktur nawierzchni, kierowania się dźwiękiem, zapachem odbierania sygnałów z otoczenia wszystkimi zmysłami odbywać się będzie przy pomocy ścieżek, dróg, wody, roślin, urządzeń technicznych, stałych i mobilnych, w większości zaprojektowanych przez nauczycieli i wychowawców Ośrodka.

Całkowity koszt projektu: 5 782 765,58
Kwota dofinansowania: 2 947 291,24
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP.05.04.00-30-006/09-00 z dnia 2 lutego 2010r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 


Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
WRPO Działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu powiatowe i gminne), Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys mieszkańców.

Inwestycja polega na przebudowie nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie.  W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana przebudowa istniejącej nawierzchni ulicy Wrzesińskiej na długości ok. 1600 m. Przebudowa obejmie jezdnię (szerokość – 7,00 m), nawierzchnię zatok postojowych (szerokość – 2,50 m), ciągów pieszych (szerokość zostanie dostosowana do natężenia ruchu pieszego), nawierzchnię wjazdów (szerokość zostanie dostosowana do bram). Dodatkowo w ramach projektowanego przedsięwzięcia zostanie uporządkowana lokalizacja przystanków autobusowych – powstaną 4 zatoki autobusowe.
W ramach przebudowy ulicy, planuje się rozbudowę kanalizacji deszczowej. Dodatkowo, wymienie podlegają słupy oświetleniowe wraz z oprawami oraz usunięcie kolizji infrastruktury technicznej.

Przebudowa nawierzchni oraz zapewnienie sprawnego odwodnienia ulicy zlikwiduje występujące niegodności i utrudnienia dla użytkowników ruchu. Ponad to poprawi płynność jazdy i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Wprowadzenie nowego oświetlenia drogowego, prawidłowego oznakowania pionowego i poziomego, w tym nowych lokalizacji przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych, znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu korzystających z ulicy. Obecnie w pasie drogowym ulicy Wrzesińskiej nie występuje zieleń. Przebudowa ulicy uwzględnia miejsca możliwych nowe nasadzeń zieleni.

 

Całkowity koszt projektu: 8 729 400,49
Kwota dofinansowania: 4 082 112,30
Umowa nr UDA – RPWP. 02.02.02.-30-108/10/00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 28 stycznia 2014