MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

II OKO 2020

Ogłoszono II Otwarty Konkurs Ofert do realizacji w roku 2020 w obszarze:

1. Ratownictwa i Ochrony Ludności

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 24 stycznia 2020 do dnia 14 lutego 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 01 maja 2020 roku a kończy nie później niż 30 września 2020 roku.
Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia; obowiązującymi projektami umów oraz wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniu dotyczące braku wymogu wnoszenia wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

Do 28 lutego 2020 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

 

 

 

Redaktor: Andrzej Och
Opublikowano: 24 stycznia 2020