MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Ogłoszeniu III przetargu na sprzedaż nieruchomości

Starosta Poznański
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Mosinie, przy ul. Kolejowej 13, działka nr 2806, o pow. 0,1364 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1M/00021986/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 425.000,00 zł

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8, w sali konferencyjnej (IV piętro).

Wadium: Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie i formie, w takim terminie, aby w dniu 10.05.2024 r. znalazło się na koncie Starostwa Powiatowego w Poznaniu: Bank Handlowy w Warszawie o/Poznań, 79 1030 1247 0000 0000 3491 6011.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatu Poznańskiego – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – II piętro, w miejscu zwyczajowo przyjętym tj. na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 (IV piętro) oraz na stronach internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl (zakładka Nieruchomości -> Ogłoszenia o przetargach -> Rok-2024) oraz www.powiat.poznan.pl

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w Wydziale Gospodarowania Mieniem, pokój 408, IV piętro, ul. Słowackiego 8 (tel. 61 84 18 846).

Lokalizacja nieruchomości

nieruchomość nieruchomość

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 30 kwietnia 2024