MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Program wykrywania wad wzroku u dzieci

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął decyzję o realizacji w bieżącym roku  „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego”.

DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE

W ramach Programu prowadzone są przez lekarza okulistę badania przesiewowe obejmujące badanie ostrości widzenia, ocenę położenia gałek ocznych oraz ocenę widzenia barw. Są one realizowane
na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego (zgodnie z harmonogramem, opublikowanym poniżej oraz na stronie internetowej: poradniaowinska.pl). Badania przesiewowe adresowane są do dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczały do klasy I szkoły podstawowej:

 • zameldowanych lub mieszkających na terenie powiatu poznańskiego*,
 • posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w Programie,
 • nie mających zdiagnozowanej wady wzroku*,
 • nie pozostających pod opieką poradni okulistycznej*,
 • nie uczestniczących w innym programie o podobnym charakterze*,
 • zakwalifikowanych do udziału w Programie przez Wykonawcę, po uprzednim zgłoszeniu dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego.

* Weryfikowane na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę badań możliwych do realizacji w ramach Programu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Rejestracja dla dzieci z wszystkich gmin Powiatu Poznańskiego, niezależnie od terminu przeprowadzenia badań przesiewowych w danej gminie, prowadzona jest poprzez (do wyboru):

 • wysłanie wiadomości e-mail na adres: poradniaowinska@gmail.com – rejestracja od dnia 29.03.2024 r.,
 • za pomocą strony internetowej: poradniaowinska.pl (formularz on-line) – rejestracja
  od dnia 29.03.2024 r.,
 • kontakt telefoniczny z Wykonawcą Programu: 512 359 821 lub 533 330 956 – rejestracja
  od dnia 02.04.2024 r.

Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do Programu przekazywana jest rodzicowi/opiekunowi prawnemu zgłaszającemu dziecko do badań. Dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są:

 • na stronie internetowej: www.poradniaowinska.pl (do wydrukowania),
 • w formularzu rekrutacyjnym dostępnym na ww. stronie internetowej.

W uzasadnionych sytuacjach, możliwa jest realizacja badań przesiewowych w poradni okulistycznej,
w której realizowany jest etap badań pogłębionych, po ustaleniu szczegółów przez rodzica/opiekuna prawnego uprawnionego dziecka z Wykonawcą Programu (np. dla dzieci realizujących obowiązek szkolny poza powiatem poznańskim).

Jeśli dziecko uzyska wynik prawidłowy w badaniach przesiewowych, jego udział w Programie kończy się wraz z poinformowaniem o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w badaniach przesiewowych realizowanych w ramach Programu, dziecko jest uprawnione do wykonania badań pogłębionych obejmujących: badanie ostrości, badanie refrakcji przy użyciu autorefraktometru (po porażaniu akomodacji), badanie przedniego odcinka oka przy użyciu lampy szczelinowej, badanie dna oka, badanie długości gałki ocznej
(w przypadku podejrzenia krótkowzroczności).

Badania pogłębione realizowane są w dwóch gabinetach okulistycznych (lokalizacja do wyboru przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka):

 • w Owińskach (Plac Przemysława 9),
 • w Poznaniu (os. Piastowskie 115/200).

Dokładny termin i miejsce realizacji tych badań ustalany jest  przez Wykonawcę Programu
z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. W sytuacji dwukrotnego braku zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem na badanie pogłębione, Wykonawca prześle pocztą zalecenia dotyczące dalszego postępowania poza Programem, na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej (dziecko kończy swój udział w Programie). W przypadku braku możliwości realizacji badań pogłębionych, u większej niż założono w Programie liczby dzieci, ich rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani o konieczności realizacji dalszej diagnostyki poza Programem.

EDUKACJA

Ponadto na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego realizowane są spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące m.in. czynników ryzyka, diagnozowania i leczenia wad wzroku u dzieci oraz profilaktyki, adresowane do:

 • rodziców/opiekunów prawnych dzieci uprawnionych do badań realizowanych w ramach Programu,
 • nauczycieli klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego.

Harmonogram realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych i badań przesiewowych w poszczególnych gminach Powiatu Poznańskiego znajduje się  poniżej:

grafika grafika

Realizatorem Programu jest firma MAG21 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Spychalskiego 28/12. Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy Programu: poradniaowinska.pl W przypadku pytań proszę kontaktować się z firmą MAG21 Sp. z o.o., pod numerem tel.: 512 359 821 lub 533 330 956.

Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego” finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego

plakat

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 10 lipca 2024