MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął decyzję o realizacji w bieżącym roku „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego”.

DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE

W ramach Programu planuje się realizację badań przesiewowych przeprowadzonych przez lekarza okulistę, obejmujących badanie ostrości widzenia, ocenę położenia gałek ocznych oraz ocenę widzenia barw. Będą one realizowane na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego, we wskazanych
szkołach podstawowych (zgodnie z harmonogramem, opublikowanym na stronie internetowej: www.poradniaowinska.pl).

Badania przesiewowe adresowane są do uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024:

 • zameldowanych lub mieszkających na terenie powiatu poznańskiego*,
 • posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w Programie,
 • nie mających zdiagnozowanej wady wzroku*,
 • nie pozostających pod opieką poradni okulistycznej*,
 • nie uczestniczących w innym programie o podobnym charakterze*,
 • zakwalifikowanych do udziału w Programie przez Wykonawcę, po uprzednim zgłoszeniu dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego.

* Weryfikowane na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Z uwagi na ograniczoną liczbę badań możliwych do realizacji w ramach Programu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Rejestracja prowadzona będzie od wskazanych poniżej terminów, dla dzieci z wszystkich gmin, niezależnie od terminu przeprowadzenia badań przesiewowych w danej gminie, poprzez (do wyboru):

 • wysłanie wiadomości e-mail na adres: poradniaowinska@gmail.com – rejestracja od dnia 29.03.2024 r.,
 • za pomocą strony internetowej: poradniaowinska.pl (formularz on-line) – rejestracja
  od dnia 29.03.2024 r.,
 • kontakt telefoniczny z Wykonawcą Programu: 512 359 821 lub 533 330 956 – rejestracja od dnia 02.04.2024 r.,
 • zgłoszenie osobiste w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej – rejestracja od dnia 03.04.2024 r. (na stronie internetowej Wykonawcy Programu zostanie udostępniony wykaz szkół, w których możliwa będzie ta forma rejestracji).

Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do Programu zostanie przekazana rodzicowi/opiekunowi prawnemu zgłaszającemu dziecko do badań.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne będą:

 • w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej (na stronie Wykonawcy Programu zostanie udostępniony wykaz szkół, w którym możliwe będzie złożenie dokumentów),
 • na stronie internetowej Wykonawcy Programu poradniaowinska.pl (do wydrukowania
  i przekazania w ww. szkole),
 • w formularzu rekrutacyjnym dostępnym na ww. stronie internetowej.

W uzasadnionych sytuacjach, możliwa jest realizacja badań przesiewowych w poradni okulistycznej,
w której realizowany będzie etap badań pogłębionych, po ustaleniu szczegółów przez rodzica/opiekuna prawnego uprawnionego dziecka z Wykonawcą Programu (np. dla dzieci realizujących obowiązek szkolny poza powiatem poznańskim). Jeśli dziecko uzyska wynik prawidłowy w badaniach przesiewowych, jego udział w Programie kończy się wraz z poinformowaniem o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w badaniach przesiewowych realizowanych w ramach Programu, dziecko jest uprawnione do wykonania badań pogłębionych obejmujących: badanie ostrości, badanie refrakcji przy użyciu autorefraktometru (po porażaniu akomodacji), badanie przedniego odcinka oka przy użyciu lampy szczelinowej, badanie dna oka, badanie długości gałki ocznej
(w przypadku podejrzenia krótkowzroczności).

Badania pogłębione będą realizowane w dwóch gabinetach okulistycznych (lokalizacja do wyboru przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka):

 • w Owińskach (Plac Przemysława 9),
 • w Poznaniu (os. Piastowskie 115/200).

Dokładny termin i miejsce realizacji tych badań zostanie ustalony przez Wykonawcę Programu
z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. W sytuacji dwukrotnego braku zgłoszenia się rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem na badanie pogłębione, Wykonawca prześle pocztą zalecenia dotyczące dalszego postępowania poza Programem, na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej (dziecko kończy swój udział w Programie). W przypadku braku możliwości realizacji badań pogłębionych, u większej niż założono w Programie liczby dzieci, ich rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani o konieczności realizacji dalszej diagnostyki poza Programem.

EDUKACJA

Ponadto na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego odbędą się spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące m.in. czynników ryzyka, diagnozowania i leczenia wad wzroku u dzieci oraz profilaktyki, adresowane do:

 • rodziców/opiekunów prawnych dzieci uprawnionych do badań realizowanych w ramach Programu,
 • nauczycieli klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego.

Szczegółowy harmonogram spotkań informacyjno-edukacyjnych zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.poradniaowinska.pl Planowany harmonogram realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych i badań przesiewowych w poszczególnych gminach powiatu poznańskiego poniżej:

Kwiecień: Czerwonak, Pobiedziska, Murowana Goślina, Swarzędz
Maj: Kostrzyn, Kleszczewo, Suchy Las, Kórnik, Swarzędz
Czerwiec: Luboń, Puszczykowo, Komorniki
Wrzesień: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo
Październik: Buk, Stęszew, Mosina

Uwaga!
Harmonogram może ulec zmianie. Szczegółowe terminy i miejsca realizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych oraz badań przesiewowych w poszczególnych gminach, będą na bieżąco określane przez Wykonawcę Programu i publikowane na stronie internetowej: www.poradniaowinska.pl
Badanie przesiewowe będą realizowane do 31.10.2024 r.
Termin zakończenia Programu to 30.11.2024 r.
Bieżący Program adresowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Realizatorem Programu jest firma MAG21 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Spychalskiego 28/12. Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy Programu: www.poradniaowinska.pl W przypadku pytań proszę kontaktować się z firmą MAG21 Sp. z o.o., pod numerem tel.: 512 359 821 lub 533 330 956.

„Program polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego” finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 26 marca 2024