MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Zarządzenie starosty

Zarządzenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wstrzymania przez Starostę Poznańskiego biegu terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art . 35 ust . 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art . 15 zzzz zn1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U . z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wstrzymuje się na okres 30 dni, tj. od 7 kwietnia 2021r. do 6 maja 2021r., bieg terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta Poznański.

§ 2. Zawiadomienie stron o zawieszeniu, o którym mowa w § 1 następuje poprzez jego umieszczenie, o treści określonej w załączniku do zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiot u, na stronie internetowej www. powiat.poznan .pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r.

W związku z panującą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, konieczne jest wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta Poznański .

Zawiadomienie

Na podstawie art. 15 zzzz zn1 ust. 1, ust . 3 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa, dla których właściwym organem jest Starosta Poznański, a w szczególności:

1. . wydawania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych,

2. zgłoszenia robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

3. wydawania zaświadczeń (w tym o samodzielności lokali , o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia),

4. przeniesienia pozwoleń na budowę i rozbiórkę,

5. przeniesienia zgłoszeń robót budowlanych;

6. postępowania w sprawie, odstępst w od przepisów techniczno-budowlanych,

7. rejestracji dzienników budowy/rozbiórki

w okresie od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 6 maja 2021 r.

Informuję, że czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie zawieszenia są skuteczne pod warunkiem poinformowania o nich stron.

Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw dotyczy także spraw, do których stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy.

Tomasz Łubiński
Wicestarosta Poznański

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 7 kwietnia 2021