MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

OKO 2015 (nabór do komisji)

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2014 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

W skład komisji może wejść dwóch członków organizacji pozarządowych. Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 

Ogłoszenie nr 1- kultura i sztuka

Ogłoszenie nr 2 – kultura fizyczna i turystyka

Ogłoszenie nr 3 – edukacja

Ogłoszenie nr 4 – ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 25 listopada 2014