MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Opieka wytchnieniowa dla JST – edycja 2024

Powiat poznański od 8 kwietnia 2024 roku rozpoczyna nabór wniosków na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego. Umowa w tym zakresie została zawarta pomiędzy powiatem poznańskim a wojewodą wielkopolską i przewiduje przeznaczenie na ten cel blisko 215 tys. zł. Usługi będą świadczone w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobista, stała opieka nad osobami, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie, czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zamieszkujących na terenie powiatu poznańskiego (17 gmin). Skorzystanie z pobytu osoby niepełnosprawnej przez okres 7 lub 14 dni pod całodobową opieką personelu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach jest bezpłatne.

Co należy zrobić, aby przystąpić do Programu?

1. Zapoznać się z zasadami realizacji programu dostępnymi na stronie internetowej: www.dpslisowki.powiat.poznan.pl
2. Wypełnić dokumenty przystąpienia do programu, które znajdują na stronie www.dpslisowki.powiat.poznan.pl w zakładce OPIEKA WYTCHNIENIOWA.
3. Dołączyć do dokumentów kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
4. Skontaktować się z realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu,

Realizatorem programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024” na terenie powiatu poznańskiego jest Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, przy ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo. Osoba do kontaktu – Piotr Rejmak (tel. 61 814 80 49; e-mail: opieka.wytchnieniowa@dpslisowki.pl)

Zał. 1 Karta zgłoszenia do programu – opieka wychnieniowa dla JST edycja 2024
Zał. 2 Regulamin świadczenia usług – opieka wychnieniowa dla JST edycja 2024
Zał. 3 Prawa i obowiązki uczestnika programu – opieka wychnieniowa dla JST edycja 2024
Zał. 4 Klauzula informacyjna RODO Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – opieka wychnieniowa dla JST edycja 2024
Zał. 5 Klauzula informacyjna RODO Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – opieka wychnieniowa dla JST edycja 2024
Zał. 6 Zgodna na przetwarzanie wizerunku Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach – opieka wychnieniowa dla JST edycja 2024
Zał. 7 Karta pomocnicza do karty zgłoszenia do programu opieka wychnieniowa dla JST edycja 2024
Zasady realizacji Programu Opieka wychnieniowa dla JST edycja 2024

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 5 kwietnia 2024