MenuMenu główne
Powiat PoznańskiNagrody Starosty Poznańskiego 2023/2024

Adresaci nagród:

Nagrody są skierowane do uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.

Kryteria:

Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia można otrzymać w jednej z poniższych kategorii:

  1. jako uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.
  2. jako uczeń branżowej szkoły I stopnia i uczeń branżowej szkoły II stopnia, który za ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański spełnił następujące kryteria:
    • uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych;
    • uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0 z przedmiotów ogólnokształcących;
    • uzyskał wzorową ocenę z zachowania;
    • nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

Kwota nagrody:

Wysokość i formę nagrody (pieniężną lub rzeczową) określa Zarząd Powiatu w Poznaniu.

Procedura:

Z wnioskiem o Nagrodę Starosty Poznańskiego mogą wystąpić: zainteresowani uczniowie, wychowawcy, dyrektorzy, organizacje szkolne i społeczne. Wnioski zgodnie z odpowiednim wzorem składane są do dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia. Dyrektor szkoły opiniuje wnioski i przekazuje je do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w terminie do 30 sierpnia danego roku.

Więcej informacji:

– Regulamin przyznawania Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu: Uchwała Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, Uchwała Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, Uchwała Nr XXXIX/517/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim oraz Uchwała Nr XXXIX/518/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.

– Wydział Edukacji tel. 61 8410 754.

Do Pobrania:

– Wniosek o nagrodę Starosty Poznańskiego (zał. 2)

Wniosek o nagrodę Starosty Poznańskiego (zał. 3)

Uchwała nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim

Uchwała nr XXXIX/518/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim.

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 22 lipca 2015

Zaktualizowano:
18 lipca 2023